S.N. LAZAREV: NAJLEPŠIE KVALITY SA RODIA SKRZE LÁSKU K BOHU / S.N. LAZAREV: THE BEST QUALITIES ARE BORN THROUGH LOVE FOR GOD (SK, ENG)

14.12.2018 15:00

Sergej N. Lazarev

Keby mi pred niekoľkými rokmi niekto povedal, že túžba povýšiť prácu a zmysel pre povinnosť nad čokoľvek na svete môže viesť až ku smrti, rozosmial by som sa. Dnes však už viem čo to pre človeka môže znamenať, a snažím sa všetky svoje vedomosti odovzdať aj iným ľuďom. Spomínam si napríklad na rozhovor s jedným lekárom:

"Z otcovej strany máte v sebe neodbytnú túžbu stavať svoju prácu a zmysel pre povinnosť nad Boha."

-To je možné, ale ja v tom nevidím nič zlé. Naopak si myslím, že je to možnosť viac pomáhať iným ľuďom.

"Predstavte si nasledujúcu situáciu: Vezmime si lekára, ako ste Vy. Práca a zmysel pre povinnosť sa pre neho stali absolútnou hodnotou, takže môže niekoľkým tisícom ľudí priniesť veľký úžitok. Ale syn takéhoto doktora bude veliteľom koncentráku, práca a zmysel pre povinnosť pre neho bude taktiež nadovšetko, takže vzhľadom k tomu spáli v krematóriu o 2 milióny ľudí viac. Akonáhle človek povýši pozemské nad Božské, všetko ľudské v ňom umiera, pretože všetky najlepšie kvality sa v nás rodia jedine skrze lásku k Bohu. To je  síce ten neviditeľný, ale taktiež nevyčerpateľný prameň."

 
Sergej Nikolajevič Lazarev,
 
ENGLISH: quick translate thanks to translate.google.com

Sergey N. Lazarev

If someone told me a few years ago that the desire to promote work and the sense of duty over anything in the world could lead to death, I would have laughed. Today I know exactly what it means for that person, and I try to transfer all my knowledge to other people as well. I mention, for example, an interview with one doctor:

"From your father's side, you have the urge to build your work and your sense of duty over God."

-It is possible, but I do not see anything wrong with that. On the contrary, I think it's an opportunity to help others.

"Imagine the following situation: Let us take a doctor as you are: Work and sense of duty have become an absolute value for him, so he can bring a great deal to a few thousand people, but the son of such a doctor will be the commander of the concentrate camp, work and sense of duty for him it will also be above all, so that they burn in the crematorium by 2 million more people ... Once a person elevates the earth above the divine, all the human ones die in it because all the best qualities are born in us only through the love of God.This is the invisible, but also an inexhaustible source. "

Sergey Nikolayevich Lazarev,