SATANSKÉ GESTÁ V KATOLÍCKOM ČASOPISE

18.06.2018 14:01

Kamarátkina mama-ortodoxná katolíčka mi požičala nejaký katolícky časopis. Na titulke môžme vidieť celkom sexi ženu:

Ale pri čítaní tohoto časopisu som sa zhrozil. Mária pri svojich zjaveniach vraj o sebe vyhlasuje, že má čisté, nepoškrvnené srdce! Hneď som si spomenul na verš z Biblie, 10. kapitola Mareka,  (Bohatý mládenec)

Keď Pán Ježiš kráčal po tejto Zemi, ani On nechcel byť nazývaný dobrým a svätým! (Marek 10:18)

Ale vraj táto Mária, čo sa občas vraj zjavuje, je podľa jej vlastných slov najčistejšia, najsvätejšia, je vraj kráľovná vesmíru a podobné nezmysly! Mariánsky kult považujem za satanský, uctievanie Márie je vyslovene v rozpore s Božími prikázaniami:

"A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: Čuj, Izraelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden!" Marek 12:29

Uctievanie Márie, svätých a anjelov je modlárstvom a je v rozpore takisto aj so starozákonnými prikázaniami:

"Nebudeš mať iných bohov predo mnou!" Exodus 20:3

 

Úplne prvá vec, keby sa Mária niekde zjavila, musela by sa opýtať:

"Prečo uctievate mňa, keď aj ja mám toho istého Boha ako vy?" Rovnako ako sa Jána opýtal anjel, keď sa mu Ján začal klaňať:

"A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: Hľaď, neurob toho! Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedoctvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Lebo svedoctvom Ježišovým je duch proroctva." Zjavenie 19:10

 

V katolíckom náboženstve je však Mária vlastne šéfka Pána Ježiša, ona Jemu hovorí, čo má robiť a vraj dokáže vyprosovať modlitby, držať Synovu ruku, aby príliš netrestal, sám Pán Boh je podľa zvrátených teórii vlastne jej podriadeným, ktorý dbá o jej múdry materinský názor. V Biblii Pán Ježiš Márii hovorí iba: "Čo mám s Tebou ženo?" (Ján 2:4) Pán Ježiš sa vlastne s ňou vôbec nebaví, Čo mám s Tebou ženo je vážne napomenutie! Mária-matka Pána Ježiša, ona bola najskôr úplne jednoduché dedinské dievča, ktorá Božiemu zámeru vôbec nerozumela! (Marek 3:21)

 

Ak nejaké náboženstvo učí okrem jediného Boha a Pána Ježiša Krista uctievať ešte niekoho iného, je to falošné náboženstvo! Uctievaním Márie už ľudia nemusia z celej sily milovať jedného Boha a Pána Ježiša Krista, čo je vlastne hriech (hebr. hriech=minúť cieľ), cesta mimo Boha. Prvé prikázanie je: MILOVAŤ BOHA:

"A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: Čuj, Izraelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden! A: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Iného prikázania väčšieho nad tieto niet." Marek 12:29-31

Jednoducho nie je možné rovnako milovať Boha aj Máriu či nejakého svätého Antoníčka! Boh je žiarlivý, nemá rád, keď sa iba Jemu nevzdáva všetka sláva! Okrem uctievania jediného Boha a Pána Ježiša Krista vo Vesmíre nie je miesto pre uctievanie nikoho iného! Základom monoteizmu, základom učenia Biblie je uctievanie jedného Boha-Stvoriteľa a Jeho Syna-Spasiteľa Pána Ježiša Krista.! Čiže, kto uctieva Krista-Božieho Syna, uctieva jediného Boha, pretože Pán Ježiš Kristus je neoddeliteľnou odvekou súčasťou Boha:

"Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja." Ján 8:58

 
 

A ten kto nectí Pána Ježiša Krista, nectí Boha, preč od falošných siekt, ktoré hovoria, že Kristus bol iba človek!

"aby všetci ctili Syna, jako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí Otca, ktorý ho poslal." Ján 5:23

To znamená, že Pán Ježiš nie je stvorenie! Stvorení sú všetci anjeli, ľudia aj Mária, ale Pán Ježiš je NESTVORENÝ, ON JE OD POČIATKU! Mám za to, že je vyslovene hriechom uctievať na roveň Boha akékoľvek stvorenie, či už Máriu, svätých, anjelov, alebo hoci aj Slnko alebo Mesiac. Najbližšie k Bohu na Zemi má Slnko, a predsa je podľa Biblie hriechom aj uctievanie Slnka!

"a odíduc slúžil by iným bohom a klaňal by sa im, a to buď slnku buď mesiacu buď už ktorémukoľvek vojsku nebeskému, čoho som neprikázal," Deuteronomium 17:3

 

Pán Boh a Pán Ježiš Kristus nikde nehovoria o uctievaní Matky Božej! Teda uctievanie Matky Božej je sprostým výmyslom človeka, dokonca aj mnohé východné náboženstvá miesto uctievania jedného Boha-Stvoriteľa majú ešte iné božstvá! Tieto náboženstvá, rovnako ako katolícke náboženstvo sú Bohu protivné. Prečo ich počúvate, prečo počúvate a chodíte hľadať učenia ľudí a východných siekt? Bez Pána Ježiša Krista sa neobídete, skôr či neskôr sa s Jeho Duchom stretne každý z vás! Budete veľmi prekvapení, bez Pána Ježiša Krista premárni život ten, kto sa nenamáha pochopiť Jeho Slová. A väčšina z vás dodnes Bibliu ani neotvorila, satan vám nedovolí, pretože nemáte odvahu sa mu vzoprieť. Uctievate rozum, sväté sú vám miesto Večného Slova Božieho Syna vaše zvrátené názory a učenia ľudí, ktorými vás kŕmili už od kolísky.

 

Učenie Pána Boha a Pána Ježiša Krista je učenie o vzdávaní všetkej slávy jedinému Bohu-Bytiu-SOM KTORÝ SOM!

Protibiblické učenie katolíckej cirkvi opakované aj v katolíckom časopise sa nezaprie:

Na titulke katolíckeho časopisu pri bližšom pohľade na Máriinu ruku môžeme vidieť satanské gesto, tzv. paroháča, alebo diabolské rohy, ktorými sa bežne zdravia politici, celebrity či pápeži.