SVEDECTVO BÝVALEJ ALKOHOLIČKY

30.05.2018 13:12

"Ale teraz složte aj vy to všetko: hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, kde už niet ani Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýtu, sluhu, slobodného, ale všetko a vo všetkom Kristus." Kološanom 3:8-11

-   -   -

Bez Boha na svete

Bez Boha na svete bol celý môj život. Vyústil do obrovskej osobnej tragédie a tragédie mojej rodiny, najmä mojich detí.

Neverila som v Jeho existenciu a ani som sa o ňu nezaujímala. 

Ani v tých najťažších a najneriešiteľnejších situáciách, do ktorých ma alkohol dostal, som Ho nehľadala a nevolala k Nemu. 

Pre mňa Boh neexistoval. 

Myslím, že som nebola sama, lebo i na tých rôznych liečeniach, ktoré som absolvovala, sme k Bohu nevolali, a tak veľmi sme potrebovali práve Jeho! To sme však vtedy nevedeli.

Moja izolovanosť od Boha bola iste spôsobená aj socializmom, ktorý sa snažil Boha vygumovať úplne, z veľkej časti sa mu to podarilo. Následky sú desivé, bezbožnosť nabrala obrovský rozmer.

Druhý dôvod môjho popierania Boha bol ten, že som v mojom okolí nevidela úprimný vzťah so živým Bohom. 

To formálne náboženstvo narobilo viac galiby ako úžitku. Tak je tomu i teraz.

Život bez Boha mi priniesol od útleho detstva až do oslobodenia Ježišom Kristom len veľa trápenia, nepokoja, smútku. Preto som unikala z reality najprv do snov, ružových a nereálnych, následne k alkoholu. Nič a nikto na svete ma nedokázal urobiť šťastnou alebo vyhnať ten nepokoj, tú prázdnotu, ktorú som stále cítila.

Každý deň bez Teba

Každý deň bez Teba je ako ťažký balvan,
duša mi znežnieva, keď do neba vzhliadam.

Z Ježišovho srdca riava lásky plynie, 
och, Bože, jak sladko sa pri Tebe žije. nápev: Sihote, sihote

„Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom, On bude chrániť tvoju dušu. Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i vchádzanie odteraz až naveky.“ Žalm 121, 7-8

-   -   -

S Bohom na svete

Kto stretne Boha, najprv onemie v úžase z Jeho slávy a lásky a svätosti. 
Kto stretne Boha, nemôže byť taký, aký bol. Boh ako jeho nový Majiteľ mení všetko, úplne všetko poprevracia: myslenie, názory, priority, životný štýl... Svet a Božie kráľovstvo sa majú k sebe totiž ako noc a deň.

Kto sa stretne s Bohom, je novým stvorením. Boh ho vyzlieka zo starého človeka aj s jeho doterajšími skutkami sveta/ smilstvo, nečistota, vášnivosť, zlosť, rúhanie i ošklivé reči, klamanie.../ a oblieka ho do nového človeka, ktorý je na obraz Boží /srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokora, krotkosť, trpezlivosť/. 
Kol 3,8-10

Každé Božie dieťa dostáva lampášik Boží, aby ním svietilo do tmy a rozháňalo tmu v ľudských srdciach.

Stretnutie s Bohom zaznamenalo vo mne tri existenčné zmeny:

1. Stretnutie s Bohom mi prinieslo to najdôležitejšie - odpustenie hriechov a s ním lásku, pokoj a radosť zo života, úžasnú túžbu žiť pre Boha a pre ľudí, ktorí moju pomoc potrebujú. 
Nepotrebujem unikať do snov ani k alkoholu. Môj Ježiš mi zabezpečil vysoký štandard s hojnosťou lukratívnych darov Jeho lásky, ktoré svet nemá a ani nepozná.
Z pekla smrti som v Božej milosti a lásky bola vyvedená do slobody a radosti života.

2. Bola som uzdravená v okamihu z galejí závislosti. Absolútne a dokonale. Bez strachu, že zlyhám, že zrecidivujem! 
Po takej smršti, akú vo mne závislosť spôsobila, iste každý s obdivom môže vyznať: dokonalé je dielo Božie!

3. Stala som sa Božím dieťaťom. Stretla som Krista. Kto stretne Krista, už nemôže žiť tak, ako žil a tu nemám na mysli len závislosť, ale každú oblasť môjho života. 
Nastala zmena môjho životného štýlu. Zmenil sa môj denný režim, moje priority, moje názory...lebo som sa stala občiankou Neba.

V každodennom živote to znamená: že je mi drahé a sväté, čo povie môj Boh, aký má názor môj Boh, kde by išiel môj Boh, kde by nešiel môj Boh, aké reči by počúval a aké nepočúval, aké slová by povedal a aké nepovedal... 

Pán Ježiš je Slovo, preto sa stala Biblia mojím každodenným duchovným chlebíkom. V nej poznávam charakter Boha, ktorý vstúpil zázračne do môjho života. Biblia ma približuje k Bohu, mení moju ľudskú prirodzenosť, vychováva ma. Bez čítania Biblie nemôžem sa páčiť Bohu. Bez čítania Biblie niet kresťana Bohu milého.

Čo znamená byť Božím dieťaťom? Mnohí si myslia, že ide o pestovanie náboženstva. NIE! Ježiš nie je náboženstvo!

Ježiš je Spasiteľ! Potrebuje Ho každý, aby mal odpustené hriechy, bez odpustenia hriechov v mene Ježiš niet cesty do Neba.
Nešťastná duša potrebovala opiť nepokoj, zúfalstvo. Zachránená duša je šťastná v Bohu, tam našla oázu lásky a pokoja a už stadiaľ nechce odísť za žiadnu cenu. 
Smäd duše po Bohu je nádherný, lebo patriť Ježišovi je slasť.

Je nádherné patriť Ježišovi! Je nádherné chodiť s Bohom. On je aj mojím Priateľom a dbá o bezpečnosť mojich ciest.

Je nádherné tešiť sa zo vzťahu s Pánom Bohom a radosť z Hospodina je moja sila.

Je nádherné dôverovať Bohu, vedieť, že On sa o Svoje deti stará, v modlitbe predkladám Bohu prosby za manžela, za deti, prácu, službu, za bratov a sestry vo viere, za mojich žiakov i kolegov, za vlády, za svet...

Ráno ma budík zobudil...

aká to slasť venovať Tebe prvé objatie,
Tebe vysloviť prvé „ďakujem“,

s Tebou vyjsť zo spálne do tieňov a tmy 
zápasov, chaosu a zla...

a Ty ma držíš za ruku a strážiš a vedieš...
si môj Otecko a ja som Tvoje dieťa!

„Hospodinove skutky lásky neprestávajú, obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.“  Plač 3:22

Keď Boh otvorí náruč, budeš sa topiť v radosti z Božej lásky.

Máme Boha nádeje, v ktorom sa nesklamú tí, čo v Neho dúfajú. Preto vlož i Ty svoju dôveru do Neho a On Ťa nikdy nesklame.