TEÓRIA VŠETKÉHO (2. časť) NA STRACH UŽ NIE JE ČAS. JE ČAS NA LÁSKU.

29.08.2017 15:50

NA STRACH UŽ NIE JE ČAS. JE ČAS NA LÁSKU.

“There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that.” Mark Twain

" Život je príliš krátky, už nie je čas hádať sa, ospravedlňovať sa, hnevať sa a domáhať sa spravodlivosti. Hovorím vám, že je čas-práve teraz je ten čas - MILOVAŤ!" Mark Twain

 

Keď Alberta Einsteina zastavil dav presstitútov na letisku, medzi iným sa ho jeden posmešne opýtal, ako by tú svoju teóriu relativity vysvetlil obvyčajným ľuďom: Einstein vraj odpovedal: “Keby ste zahodili všetku hmotu z vesmíru niekam preč, zmizol by s ňou aj priestor aj čas!” Einstein vlastne prišiel na to, že bez Pána Boha nemôže nič existovať! Bez niečoho nemôže existovať niečo! Hlúpe teórie moderných tliachačov o vzniku Vesmíru bez Pána Boha, sú iba vizitkou ich bláznovstiev, ktoré sa snažia ukrývať pod maskou vedy. 

Hmota, priestor a čas, v našom svete dĺžka, šírka, výška. Vo Vesmíre a v kresťanstve existuje to, čo JE: SVÄTÁ TROJICA. OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ. Vo východných náboženstvách a sanskritských textoch:  SAT-ČIT-ÁNANDAEXISTENCIA-VEDOMIE-BLAŽENOSŤ (Blaženosť, Príťažlivosť=LÁSKA)

Viera bez lásky k Pánu Bohu je mŕtva. Mnohí ľudia, ktorí si hovoria kresťania, opovrhujú múdrosťou východných náboženstiev, ale namiesto modlitieb odriekavajú mantry bez lásky k Pánu Bohu. O koľko viac lásky je v tejto starej tibetskej mantre oproti bezducho odriekavanému Otčenášu či Zdravasu?

 https://www.youtube.com/watch?v=iG_lNuNUVd4  - pozn. OM MANI PADME HUM – český prekl.: ÓM BOŽŠKÝ ZROZENÝ Z LOTOSOVÉHO KVĚTU JÁSTVÍ, alebo v knihách Dr. Eduarda Tomáša pod mantrou OM MANI PADME HUM - sa zároveň píše: "Budiž česť a sláva svatým guruům a přísaha věrnosti složená k jejich nohám"

 

CELÝ NÁŠ VESMÍR SÚVISÍ S ČÍSLOM 3

„If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe.“ Nikola Tesla

„Ak ste už poznali veľkoleposť čísel 3, 6 a 9, mali by ste mať kľúč k vesmíru.“  Nikola Tesla

Keď napr. šoférujete auto, vždy máme Pozorovateľa, TO, ČO JE Pozorované a samotný Proces pozorovania, čiže v tomto prípade šofér, to čo je šoférované (auto), a samotný proces šoférovania. Prosím vás uvažujte nad tým, čo je to Otec, Syn a Duch Svätý. Svätá Trojica, Život sám, ktorý ako taký nemá počiatok ani koniec, existoval vždy, bez ohľadu na formu, a teda existuje aj bez formy! V živote je oveľa dôležitejší obsah ako forma. Ľudia dbajú na predpísané náboženské rituály, dodržiavajú hriešnikmi “prikázané” cirkevné sviatky. Spovedajú sa  hriešnikom často krát horším od seba, a modlia sa k soškám a obrázkom namiesto Živého Pána Boha a Pána Ježiša Krista! V biznise sa dbá na rôzne poučky ako jednať s klientom. A rôzni rýchlokvasení "majstri" šíria tisícky teórií ako správne meditovať a ako dosiahnuť osvietenie. Bez lásky k Pánu Bohu a k blížnemu svojemu je to iba forma bez obsahu-človek bez duše!

Pán Ježiš Kristus slovami svätého apoštola Pavla nám vysvetľuje:

"Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil."

(Efežanom 2:8, 9)

 

Urobil som si prijímanie a birmovku, lebo rodičia to tak chceli, vraj kôli svadbe v kostole, ale dodnes som sa neoženil.

(Dnes už nie som ani katolíkom, nechodím do kostola a nie som členom žiadnej organizácie. Nehlásim sa ani k žiadnej denominácii, som kresťan a Slovák, popieram holokaust, odmietam nosiť prilbu na bicykli a odmietam vypĺňať papiere o sčítaní ľudu! Povedal som tej pani, ktorá tie papiere rozdávala, že sčítania sa nezúčastním, kôli prilbe ma nezastavil ešte žiadny policajt a holokaust popieram s kľudom.)

Ako dieťa nás babka naučila modliť sa takto:

"Andelíčku-strážničku, ochraňuj moju dušičku, aby bola čistá pre Ježiška-Krista Amen."

Ako andelíček mohol udržať našu dušu čistú, keď sme to sami nechceli! Okrem toho andelíček nie je Pán Boh! Náš hriech nedokáže zmyť ani anjel ani žiadna spoveď! Iba Krv Pána Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu - Božia Milosť, Božia Láska, ktorú musí každý hriešnik prijať vierou do svojho srdca! A nie na prijímaní formou oplatky! Pochopte to prosím vás, zvlášť si prosím vás vezmite k srdcu tie verše Efežanom 2:8, 9 (prečítajte si ich 2x, 3x aj viack krát za sebou, aby ste pochopili ich podstatu) Musíte prijať Božiu Milosť ak chcete žiť! Ak chcete žiť, musíte prijať vierou, že Pán Ježiš Kristus trpel za Vaše hriechy (aj za tie, ktoré ste spravili v minulosti, dnes aj zajtra). Prijať vierou, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a JE ŽIVÝ! Pán Ježiš Kristus je jediným prostredníkom medzi Pánom Bohom a človekom. Veľkňazom je Pán Ježiš Kristus! Pri ukrižovaní Pána Ježiša sa chrámová opona, za ktorú mohol kedysi vstúpiť iba kňaz, roztrhla na dvoje:

Mat 27:51

A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly,

Mar 15:38

A opona chrámu sa roztrhla na dvoje od hora až dolu.

Luk 23:45

A slnce sa zatmilo, a chrámová opona sa roztrhla cez poly.

To, čo mohol v minulosti vykonať pri spovedi iba kňaz-odpustenie hriechov, o to teraz máme možnosť poprosiť priamo Pána Ježiša Krista, na kolenách v tichom úprimnom rozhovore! Pretože modlitba je vlastne rozhovor s Pánom Bohom. Verte, že On vás určite počuje! Už nemusíme chodiť svoje problémy riešiť cez kňaza a prinášať obete za hriech! Obeť za hriech už bola vykonaná tým, že Pán Boh-Stvoriteľ nám poslal svojho Syna Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus-náš Spasiteľ sa obetoval za naše hriechy. Táto Milosť je iba pre tých, ktorí veria v Jeho Meno! (Ján 1:1-18) Je zlozvykom a hriechom Jeho Sväté Meno brať nadarmo. (poznáte to: Ježišmaria - už deti sme to naučili)

 

 PÁN JEŽIŠ KRISTUS JE JEDINÝ ŽIVÝ PÁN BOH, KTORÝ VŽDY BOL, BUDE A JE:

"Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja." (Ján 8:58)

 

"A toto je zvesť, ktorú sme počuli od neho a ktorú vám zvestujeme, že Bôh je svetlo, a že niet v ňom nijakej tmy. Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vo tme, luháme a nečiníme pravdy; ale keď chodíme vo svetle, jako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu."

(1.epištola sv. Jána 1:5-7)

 

Komu sa máme teda spovedať? Pánovi farárovi alebo priamo do našeho srdca PÁNU BOHU A PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI, KTORÝ JE ŽIVÝ? Zažili ste niekedy na spovedi plné odpustenie hriechov? Ja nie. Ale na modlitbe v pokání, keď Pán Boh vypôsobil v mojom srdci túžbu po zmene charakteru, jedného dňa prišla aj Božia Milosť plného odpustenia hriechov. Nikdy viac ma môj duch kôli mojim hriechom neobviňoval, až potom, čo som začal schádzať z cesty-bolo to hrozné a z celej sily som sa snažil vrátiť naspäť. (Mnoho ľudí je dnes na psychiatrii, pretože si myslia, že spáchali nejaký ťažký hriech) Preto sa bojím brať drogy a radšej nepijem takmer žiadny alkohol (občas pijem kvalitné červené víno)

Bázeň pred Pánom Ježišom, bázeň pred vzdialením sa od Jeho Svätej Prítomnosti to neznamená strach!

 

"Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova, a známosť Najsvätejšieho je rozumnosťou." (Príslovia 9:10)

 

Zvlášť pre katolíkov, ale aj pre veriacich a ateistov, je vhodné vzhliadnuť tento krátky dokument: KATOLICIZMUS - KRÍZA VIERY: https://www.youtube.com/watch?v=yHvoLBPoqAE

 

Žili sme v našich primitívnych predstavách okolo nás poletujúcich anjelov a preto, že sme ako deti vystrájali všelijaké pestvá, mysleli sme si, že pomoc andelíčka by sa nám mohla niekedy hodiť.

Liapali sme sa po strome a pľuli sme na dedka kôstky. Na ten strom sme museli vyliezť dosť vysoko, pretože dedko zobral metlu a akože nás ide zhodiť. Bolo to úžasne komické, vedeli sme, že dedko nepredstavuje žiadnu hrozbu, pretože on nikdy nedokázal udrieť dieťa. Dedko býval občas vhodným cieľom na skrátenie nudy, keď sa práve pohyboval pod čerešňou. Občas metlou naznačil úder, ale tak aby sme sa nezľakli. Náš dedko nevedel udrieť človeka, ani vtedy, keď sme ho niekedy poriadne nahnevali. Miesto toho, aby nám dal potom poriadne na zadok, zobral noviny alebo uterák a akože nás ide zbiť. Veľmi sme sa na tom smiali a to bol ten dôvod, prečo sme ho tak často vytáčali. Bol to fajn dedko. Umieral pokojne, ako každý človek, ktorý má Lásku Božiu v srdci. Raz každý zomrie. A každé dieťa, ktorému je to od Pána dané vyrastie. Vyrástli sme aj my. Pane Bože ďakujeme, že nám to bolo od Teba dopriate!

Desať rokov som chodil na náboženstvo a o Svätej Biblii-Božom slove mi nikto nič nepovedal !!! Kdesi v katolíckej knižke pre deti Od Srdca k Srdcu, ktorú sme spolu s rôznymi ružencami a obrázkami od katechétky namiesto Biblie dostali, sa píše, že ako skutok pokánia by sme Bibliu mohli čítať za týždeň čítať! Vraj že stačí Bibliu čítať iba raz za týždeň??? Určite NIE!!!

Pochopiteľne je potreba v deťoch vypestovať návyk čítať Svätú Bibliu KAŽDÝ DEŇ! Vďaka rôznym teóriám o tom, čo všetko cirkev zakazuje a odsudzuje (kondomy a potraty) sme ani nevedeli čo to tá Biblia je! Neskôr pri podrobnom každodennom študovaní Svätej Biblie som pochopil, prečo nie je v záujme katolíckej cirkvi, aby ľudia poznali Božie Slovo. Mali by sme mnoho otázok už iba k samotnej omši. V kostole sa modlia-Pane prijmi našu obeť - ako keby ju Pán Boh od nás chcel, namiesto toho, aby sme raz a navždy vierou MY prijali Obeť Pána Ježiša za náš hriech! A potrebuje ešte človek kňaza, keď Pán Ježiš Kristus je Veľkňazom? (Židom 6:20) Pán farár, Vy ste kňaz podľa poriadku Áronovho, alebo podľa poriadku Melchisedechovho? Pýtali by sme sa tieto nepohodlné otázky! Mnohí by zistili na základe podrobného štúdia Svätej Biblie smutný fakt: mainstreamové náboženstvo, a teda aj katolícke náboženstvo, je založené na človeku a je dokonca v rozpore s Učením, za ktoré Pána Ježiša farizeji ukrižovali! A robia to dodnes, na každej omši zabíjajú Živého Pána Ježiša takzvaným aktom transubstanciáce-menia podstatu Pánovho Učenia! (Ján 6:63)(RIMANOM 6:7-10)(Ján 14:6)

 

"Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život."

(Ján 6:63, Svätá Biblia-Roháček)

 

"A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa."

(Ján 14:6 Svätá Biblia-Roháček)

 

Teológia-náuka o Bohu a náboženských dogmách, to nie je Učenie Pána Boha a Pána Ježiša Krista! Pre dôkladné pochopenie Božieho Slova nestačí Svätú Bibliu čítať raz za týždeň, a nestačí ani tých zopár minút čítania zo svätého evanjelia v kostole. Predstavte si, že by ste našli Pána Boha vo svojom srdci a mohli sa priamo s Ním rozprávať-nikdy viac by ste nepotrebovali kňaza ani žiadneho ďalšieho duchovného učiteľa či gurua ako sprostredkovateľa.

 

"Dôkladná znalosť Biblie má väčšiu cenu než vysokoškolské vzdelanie!"

Theodore Roosevelt, (1858-1919) americký prezident

 

Vzdelanie je bezpochyby jedna z najlepších investícií. Milí rodičia, už viete do čoho treba investovať a prečo?

Na záver pár citátov:

"Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjho vzdelania."   Mark Twain

 

A citát od neznámeho autora:

"Zůstal inteligentní přesto že absolvoval vysokou školu!"

      (ak viete, kto je autorom tohto citátu, prosím napíšte nám na biblik@biblik.sk )

Iba jedna jediná kniha na svete sa volá Svätá Biblia. Je to práve Roháčkov preklad. Každá organizácia má svoj preklad Biblie, no nikto sa dodnes neopovážil nazvať to po svojich úpravách Svätá Biblia. Aj preto na našej stránke https://www.biblik.sk nájdete zo slovenských Biblií iba Roháčkov preklad: najlepší, najúplnejší a najkvalitnejší dostupný preklad Božieho Slova, aký je možné dnes bežne kúpiť!

Čo je zaujímavé, v Českej republike je Bible Svatá takisto iba jedna jediná kniha! A je to opäť ten najlepší a najkvalitnejší preklad Božieho Slova do českého jazyka. Česi majú Biblie Svatá-kralická a my Slováci máme Svätá Biblia-Roháček.

Svätá Biblia preklad z pôvodných jazykov od starého farára prof. Jozefa Roháčka, je pre Kresťana a Slováka tá najlepšia a najvzácnejšia bežne dostupná kniha na svete! 

A prečo je práve Svätá Bibila tá najlepšia a najvzácnejšia kniha na svete? Na to musíte prísť sami. Preštudujte si ju, nie iba prečítajte, ale preštudujte, premeditujte, precíťte...

Zvlášť prosím Vás meditujte nad týmto veršom zo Svätej Biblie:

"A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM.

A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým:

SOM ma poslal k vám."

 

Exodus 3:14