THIS IS THE POWER WHAT CHRISTIAN NEED: BILLY GRAHAM / TOTO JE SILA, KTORÚ KRESŤAN POTREBUJE: BILLY GRAHAM (SK, ENG)

05.08.2020 00:26

Sýťte sa dobrými vecami, dostaňte do seba túto energiu, je v tom sila:

Feed yourself with good things, get inside your heart this energy:

Billy Graham: Whose Fool Are You?

https://www.youtube.com/watch?v=81AKYJ4N5Ns

Most important part starts at 21:54

1.| Repent of your sins. Change your way of life. Put Lord Jesus Christ first in your life.

2.| Receive Lord Jesus Christ by faith into your heart. Faith means trust. Make all decisions with Him.

3.| Obey Him. Study the Scriptures and pray and obey Him.

        Do what He says. Be His follower.

"And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?" Luke 6:46

- we are never His followers if we don't do what He says

 

Najdôležitejšia časť začína 21:54

1.) Čiň pokánie zo svojich hriechov. Zmeň spôsob svojho života. Daj Pána Ježiša Krista na prvé miesto v Tvojom živote.

2.) Prijmi vierou Pána Ježiša Krista do svojho srdca. Viera znamená dôveru. Rob všetky rozhodnutia s Ním.

3.) Poslúchaj Ho. Študuj Písma a modli sa a poslúchaj Ho. Uvedom si, že Ty potrebuješ Boha. Rob, čo Ti Pán Ježiš Kristus Hovorí. Buď Jeho nasledovníkom.

 

"A čo ma voláte: Pane, Pane, a nečiníte, čo hovorím?" Lukáš 6:46

- v tomto verši Pán Ježiš hovorí: čo máš vlastne so Mnou, ak nerobíš, čo Ti hovorím?