VIAC AKO POZEMŠTAN: JAMES B. IRWIN - MORE THAN EARTHLINGS (SK, ENG)

09.11.2018 23:11
James B. Irwin (1930-1991)
americký kozmonaut / U.S. astronaut

                                     

JAMES B. IRWIN:  MORE THAN EARTHLINGS

JAMES B. IRWIN: VIAC AKO POZEMŠŤAN

Keď sa prvý sovietsky kozmonaut Jurij Gagarin vrátil na Zem, mnoho cestoval a všade hovoril: "Boha som tam nevidel." Druhý Rus v kozme - Titov, sa tiež vystatoval, že bol ako orol, ale Boha nikde nevidel.

Počul som o jednom dvanásťročnom dievčatku zo švédskeho Gothenburgu (Göteborg), ktoré Gagarinov výrok natoľko vzrušil, že mu napísalo list. Bol jednoduchý a výstižný:

"Milý kozmonaut Gagarin, počula som, že ste lietali v kozme a že tvrdíte, že ste nevideli Boha. Pane, rada by som sa Vás opýtala iba to, či máte čisté srdce."

Tieto slová malého dievčaťa vyjadrujú múdrosť prevyšujúcu jej vek. Hovorila Kristove Slová:

"Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha."

 (Matúš 5:8)

Myslím si, že vidíme to, čo nám dovolia vidieť naše srdcia. Keď máme čisté srdce, tak môžeme prijať to, čo má Boh pre nás pripravené - Jeho Bohaté Požehnanie. Vidíme Boha v každom živote. Dokážeme prijať Jeho Svetlo. Ja som v kozme pociťoval Božiu Prítomnosť. Túžil som sa vrátiť na Zem, aby som mohol ľuďom na Zemi hovoriť o Božej Láske.

Keď som v roku 1975 navštívil Egypt, dozvedel som sa, že som prvý americký kozmonaut, čo tam prišiel. Predo mnou tam už bol Gagarin. Egyptskí novinári chceli, aby im povedal, aký duchovný vplyv mal na neho kozmický let. Gagarin im odsekol: "Boha som tam nevidel." Cieľom mojej návštevy v tejto krajine a vo všetkých krajinách, kam prídem je zvestovať Božiu Lásku. Počas pobytu na Mesiaci som bol taký dojatý Pánovou Prítomnosťou, že som citoval Žalm 121:1:

"Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc."

Na Vianoce 1968, keď Apollo 8 krúžil okolo Mesiaca, počuli sme čítať o Stvorení sveta, ako je opísané v knihe Genesis.

 "Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem."

My obyvatelia Zeme sme to počúvali so zatajeným dychom a uvedomovali sme si, aký je Pán dobrý k ľuďom na tejto Modrej planéte.

Existuje Boh? ČISTÍ SRDCOM BUDÚ VIDIEŤ BOHA.

 
James B. Irwin
 
 
ENGLISH:
 

a book by:

JAMES B. IRWIN:  MORE THAN EARTHLINGS

Yuri Gagarin was traveling a lot after his return from space. And he was speaking everywhere about his experience in space:

"I see no God up here."

Titov, the second russian astronaut, he said:

"I am Eagle. I am Eagle. ... I am high in the sky, and still I do not see the face of God."

I've heard about a twelve-years old girl from swedish Gothenburg (Göteborg) she was so excited by Gagarin's experience and she wrote him a letter. Her letter was so simple and nice:

"Dear astronaut Gagarin, I've heard, you were in space. You claim, you see no God up there. Dear sir, I would like to ask you: Are you pure in your heart?" 

Words of this little girl represents a wisdom far above her age. She said the Word of our Lord Jesus Christ:

"Blessed are the pure in heart: for they shall see God." (Matthew 5:8)

We see what our heart allows us to see, I think. When our heart is pure, we can get all what our Lord prepared for us - His Merciful Blessing. In everyday's life we can see the God. With pure in heart we can carry His Light.

I was feeling God's Presence in space. My desire is to tell people about God's Love, that's why I'm back here on the Earth!

I went to Egypt in 1975. I get to know, I'm the first U.S. astronaut visiting Egypt. Only Yuri Gagarin had been there before. The Egyptian journalists were asking Gagarin about his spiritual influence of his space adventure. Gagarin said: “There’s no God up there.”

My primary goal in Egypt and in any single country I'm visiting, is to give a testimony about God’s Love. I was so moved by Lord’s Presence during my Moon walk…I started to quote Psalm 121:

“I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.” 

On Christmas day 1968, when Apollo was orbiting the Moon, we were reading about Creation of the World, as on Genesis:

“In the beginning God created the heaven and the earth.”

We citizens of the Earth, we were listening this, holding our breaths! We could realize, how merciful is our Lord to the people living on this Blue planet.

Does the God exist? THE PURE IN HEART SHALL SEE THE GOD.

 
James B. Irwin, U.S. astronaut,
from his book MORE THAN EARTHLINGS