VY BOHOVIA STE

13.02.2019 15:28

"Žalm Azafov. Bôh stojí v shromaždení silného Boha; súdi v strede bohov a hovorí: Dokedy budete súdiť nespravedlivo a hľadieť na osobu bezbožných? Sélah. Súďte chudobného a sirotu podľa pravdy; vyhláste biedneho a núdzneho za spravedlivého! Vyprostite chudobného a biedneho, vytrhnite ho z ruky bezbožníkov! Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; pohybujú sa všetky základy zeme. Ja som bol povedal: Bohovia ste a synovia Najvyššieho vy všetci. Avšak zomriete jako iný človek a padnete jako jeden z kniežat. Povstaň, ó, Bože, súď zem, lebo ty budeš dediť medzi všetkými národami." Žalm 82

-   -   -

Žalmista hovorí: "VY BOHOVIA STE!" [Žalm 82:6]

Biblický had hovorí: Budete jako bohovia [Genesis 3:5]

Je tam len drobná nuansa: STE-BUDETE!

Žalmista hovorí niečo, čo JE - hovorí BOHOVIA STE.

Ale had hovorí - BOHOVIA BUDETE!

- A to je vlastne brilantné varovanie pred náboženskými bludmi: "Získate niečo, čo nemáte" "Niekam pôjdete - do neba, do pekla,..." "Niečo dosiahnete".

Skrátka faktom je, že človek na úrovni duše sa sa nemôže stať ničím iným, než tým, čo vo svojej najhlbšej podstate JE! Na jednej strane, ak nám ide o Najvyšší Cieľ, po smrti nie je kam ísť!

Veľký majster Mahariši z Arunačály, keď jeho žiaci pri jeho smrteľnej posteli plakali a prosili ho: "Majstre, neodchádzajte!", ale Mahariši im odpovedal: "A kam by som išiel?"

Duša môže stratený "Raj" v sebe len znovuobjaviť, nie po smrti niekam "prísť", ak teda hľadáte Kráľovstvo nebeské, Kráľovstvo Božie, čiže Kráľovstvo Vaše, z Ktorého každá duša vyšla a Ktoré je pre pre Vašu dušu pripravené od počiatku:

 
"Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti." 1. Korinťanom 15:50
-    -    -
 

V Pravde Majstri to vždy vraveli: Kráľovstvo Nebeské je vo vás [Lukáš 17:20-21; pozri aj angl. Luke 17:20-21]

Na jednej strane v Pravde Majster Pán Ježiš Kristus, podľa chápania obmedzeného rozumového pohľadu farizejov - učil proti ustáleným výkladom Písma! Na druhej strane, na úrovni duše odhaľoval ľuďom zmysel a Podstatu Vesmírnych Zákonov, pravý zmysel života a Písma, ktorá je svojim spôsobom dialektická. Hľadať a nachádzať napr. aj s pomocou štúdia Písma jednotu v dualite spojením navonok dvoch nezlučiteľných protikladov:

Človek=Boh; Človek=zároveň hriešnik.

Snáď iba raz sa Pán Ježiš priamo odvolal na Písma [Ján 10:34] , keď sa ľuďom snažil vysvetliť tieto veci, za ktoré Ho chceli najprv ukameňovať, a nakoniec Ho za "rúhanie" ukrižovali. Inokedy iba súcitne dodal, keď Mu nerozumeli, resp. nechceli rozumieť:

"Veď zpytuj(e)te písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne." Ján 5:39
-   -   -

Pán Ježiš Kristus povedal na čo prišiel, nie na to, aby Vám odňal hriechy:

Odpoveď hľadajte a nachádzajte v sebe aj:
↑  -    -    -    -    -    -    -  ↑