VÝZVA CIRKVI A CELÉMU SVETU / APPEAL FOR THE CHURCH AND THE WORLD (SK, ENG, FR, DE, DAN, ESP, POR, HR, MAGYAR, CZ, PL, RUS, BELARUS)

08.06.2020 22:51

 PLEASE SHARE! THANK YOU.

SELECT YOUR LANGUAGE AT https://veritasliberabitvos.info/appeal/

- - -

PROSÍME ZDIEĽAJTE! ĎAKUJEME.

 

VÝZVA CIRKVI A CELÉMU SVETU
Katolíkom a všetkým ľuďom dobrej vôle

Podpíš výzvu

Veritas liberabit vos.
Jn 8,32

V čase najťažšej krízy, my pastieri Katolíckej cirkvi, na základe nášho poverenia, si pokladáme za svätú povinnosť adresovať výzvu našim spolubratom v biskupskom úrade, kléru, rehoľníkom, svätému Božiemu ľudu a všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Pod tento apel sa podpísali aj intelektuáli, lekári, novinári a ďalší odborníci, ktorí s obsahom súhlasia. Pod apel sa zároveň môžu podpísať všetci tí, ktorí sa s daným obsahom stotožňujú.

Fakty ukázali, že pod zámienkou vírusovej epidémie Covid 19, boli v mnohých prípadoch poškodené neodcudziteľné práva občanov. Zároveň boli neprimerane a neoprávnene obmedzené základné slobody (občanov), vrátane práva na náboženskú slobodu, na slobodné vyjadrenie názoru a na slobodu pohybu. Verejné zdravie nesmie a nemôže slúžiť ako výhovorka k tomu, aby sa poškodzovali práva miliónov ľudí po celom svete, a už vôbec nie k tomu, aby verejné orgány boli zbavené svojej povinnosti rozumne konať pre spoločné dobro. Toto platí o to naliehavejšie, o čo hlasnejšie zaznievajú množiace sa pochybnosti z viacerých strán ohľadom skutočného rizika nákazy, ako i nebezpečenstva a rezistencie vírusu: Mnohé autority v oblasti vedy a medicíny potvrdzujú, že poplach (v súvislosti s koronavírusom) vyvolaný zo strany médií sa zdá byť absolútne neoprávnený a neopodstatnený.

Máme dôvod sa domnievať – a to na základe oficiálnych epidemiologických dát poukazujúcich na počet úmrtí – že existujú sily, ktorých záujmom je vyvolávať paniku medzi obyvateľstvom. Týmto spôsobom chcú (tieto sily) natrvalo presadiť formy neakceptovateľného obmedzenia slobody a s tým spojenej kontroly nad osobami, ako aj kontroly ich pohybu. Takéto formy liberticídnych obmedzení sú predohrou utvorenia svetovej vlády, vymkýnajúcej sa akejkoľvek kontrole.

Sme ďalej toho názoru, že obmedzujúce opatrenia týkajúce sa niektorých situácií, vrátane zatvorenia obchodov a podnikov, vyúsťujú do krízy, v rámci ktorej sa ruinujú celé sektory hospodárstva. Takýto vývin podporuje zásahy cudzích mocností a má závažné sociálne a politické následky.

Osoby zodpovedné za vládnutie musia zastaviť takéto formy sociálneho inžinierstva prijatím opatrení na ochranu svojich občanov, ktorých zastupujú a v záujme ktorých majú nevyhnutnú povinnosť konať. Zároveň práve tieto osoby musia pomáhať rodine, základnej bunke spoločnosti, aby sa nestalo, že slabí a starší ľudia budú neprimerane znevýhodnení nanútenou a bolestivou separáciou od svojich príbuzných. Aj kriminalizáciu osobných a sociálnych vzťahov je potrebné posudzovať ako neakceptovateľnú súčasť plánu tých, ktorí obhajujú izoláciu jednotlivcov za účelom ich intenzívnejšej manipulácie a kontroly.

Žiadame vedeckú obec, aby sa pričinila o to, aby akékoľvek návrhy na vývin séra proti vírusu Covid-19 boli posudzované na základe úprimnej snahy o podporu všeobecného dobra. V tejto súvislosti sa musí vynaložiť všetko úsilie na to, aby nekalé obchodné záujmy neovplyvnili výber vedúcich predstaviteľov vlád a medzinárodných orgánov. Je nerozumné odmietať liečebné prostriedky a opatrenia, ktoré sa preukázali ako účinné a neraz cenovo výhodnejšie len preto, aby sa uprednostnili terapeutické prístupy a očkovacie látky, ktoré nie sú až tak účinné, no garantujú farmaceutickému priemyslu vyššie príjmy. Takýmto spôsobom sa zároveň navýšia náklady na verejné zdravie. My ako predstavitelia cirkvi pripomíname, že pre katolíkov je morálne neakceptovateľné nechať sa zaočkovať očkovacími látkami na výrobu ktorých je použitý materiál z plodov potratených detí.

Zároveň žiadame vládnych predstaviteľov, aby sa pričinili o dôsledné zabránenie (akýchkoľvek) foriem kontroly nad ľuďmi, či už prostredníctvom systémov sledovania, alebo akejkoľvek inej formy identifikovania miesta pohybu. Boj proti Covidu-19, pričom nezľahčujeme jeho význam, nesmie slúžiť ako zámienka k podpore skrytých zámerov nadnárodných organizácií a skupín, ktoré týmto sledujú veľmi silné politické a hospodárske záujmy. Obyvateľom musí byť poskytnutá možnosť odmietnuť predovšetkým obmedzenia osobnej slobody, beztrestného odmietnutia povinného očkovania, ako aj lokalizačných systémov a iných podobných inštrumentov.

Zároveň upozorňujeme na existenciu zjavného rozporu u tých, ktorí sa na jednej strane zasadzujú o politiku drastickej redukcie obyvateľstva, na druhej strane sa však prezentujú ako záchrancovia sveta, hoci nedisponujú žiadnou politickou či sociálnou legitimitou. Napokon, politická zodpovednosť tých, ktorí zastupujú ľud, nemôže byť v žiadnom prípade prenechaná „expertom“, ktorí – a to je naozaj znepokojujúce – pre seba požadujú formy trestnoprávnej imunity.

Dôrazne tiež vyzývame médiá, aby sa aktívne zaviazali podávať pravdivé informácie a nepenalizovali rozdielnosť názorov formou cenzúry, ako sa to bežne deje na sociálnych sieťach, v tlači a televízii. Korektné sprostredkovanie informácií znamená poskytnutie priestoru aj iným hlasom, odkláňajúcim sa od prevládajúcej mienky. Takýto prístup umožní občanom posúdiť fakty uvedomelo a bez toho, aby boli ovplyvnení silnými straníckymi zásahmi. Demokratická a čestná debata je najlepším ochranným prostriedkom proti riziku vzniku subtílnych foriem diktatúr, pravdepodobne ešte horších ako tých, ktoré v nedávnej minulosti naša spoločnosť mala možnosť vidieť sa zrodiť, ako aj upadnúť.

Ako pastierom zodpovedným za stádo Kristovo, nám na záver dovoľte pripomenúť, že Cirkev dôrazne požaduje autonómiu v spravovaní, bohoslužobnom poriadku a ohlasovaní Božieho slova. Táto autonómia a sloboda Cirkvi je základným právom, ktoré jej udelil Pán Ježiš Kristus, aby mohla sledovať ciele, ktoré sú jej vlastné. Z tohto dôvodu ako pastieri pevne stojíme za právom, ktoré nám zaručuje rozhodovať nezávisle o slávení svätej omše a sviatostí. Požadujeme taktiež uznanie našej neobmedzenej autonómie vo všetkých záležitostiach, ktoré spadajú pod bezprostrednú príslušnosť cirkevnej autority, ako napr. liturgické normy a právne nariadenia ohľadne udeľovania svätého prijímania a sviatostí. Štát nemá žiadne právo zasahovať do suverenity Cirkvi a to zo žiadneho dôvodu. Cirkevné autority nikdy neodmietli spoluprácu so štátom. Avšak takáto spolupráca nedáva orgánom verejnej moci právo uvaliť zákazy a obmedzenia verejných bohoslužieb a duchovnej správy, nech je to v akejkoľvek forme. Práva Boha a veriacich sú najvyššími zákonmi Cirkvi, ktorých sa ona nemôže a nechce zriecť. Preto žiadame, aby obmedzenia týkajúce sa slávenia verejnej bohoslužby boli zrušené.

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nevyhýbali povinnosti konať v záujme spoločného dobra, a to každý podľa svojich vlastných možností a v duchu bratskej lásky k blížnemu. Cirkev si želá takúto formu spolupráce, avšak za plného rešpektovania prirodzeného práva, ako aj záruky individuálnych slobôd. Občianskoprávne povinnosti občanov zahŕňajú aj uznanie ich práv štátom.

My všetci sme povolaní posudzovať súčasnú situáciu v zhode s učením evanjelia. Toto si však vyžaduje rozhodnutie: Ísť s Kristom alebo proti Kristovi! Nenechajme sa zastrašiť alebo vyľakať tými, ktorí chcú spôsobiť, aby sme uverili, že sme vraj len menšina: Dobro je oveľa viac a intenzívnejšie rozšírené, ako nám chce nahovoriť svet. Bojujeme proti neviditeľnému nepriateľovi, ktorý sa snaží rozdeliť občanov, oddeliť deti od rodičov, vnúčatá od starých rodičov, veriacich od ich kňazov, študentov od učiteľov a zákazníkov od predajcov. Nedopusťme, aby sa stáročia kresťanskej civilizácie zmazali pod zámienkou vírusu a kvôli zriadeniu opovrhnutiahodnej technokratickej tyranie, v ktorej ľudia bez mena a tváre môžu rozhodovať o osude sveta tým, že nás uväznia do virtuálnej reality. Ak mocní sveta zamýšľajú, že sa podvolíme tomuto ich plánu, mali by si byť vedomí toho, že Ježiš Kristus, Kráľ a Pán dejín, sľúbil, že „mocnosti temnoty“ nezvíťazia (Mt 16, 18).

Zverme tých, čo vládnu a vôbec všetkých, ktorí riadia osud národov, všemohúcemu Bohu, nech ich On sám v tomto ťažkom momente krízy osvieti a vedie. Nemali by však zabudnúť na to, že tak, ako bude Pán kvôli Jeho stádu, ktoré nám zveril, súdiť nás pastierov, tak bude súdiť aj ich – vládnucich činiteľov-, ktorých povinnosťou je brániť a viesť im zverený ľud.

Modlime sa s pevnou vierou k Pánovi, aby ochránil Cirkev a svet. Nech najsvätejšia Panna, Pomocnica kresťanov, rozšliape hlavu odvekého hada a zničí plány synov temnoty.

8. máj 2020
Ružencová Panna Mária z Pompejí

https://veritasliberabitvos.info/vyzva/

Podpíš výzvu

Verzia pre tlač: VÝZVA CIRKVI A CELÉMU SVETU.docx

 

ENGLISH:

APPEAL FOR THE CHURCH AND THE WORLD

to Catholics and all people of good will

Veritas liberabit vos.
 Jn 8:32 

In this time of great crisis, we Pastors of the Catholic Church, by virtue of our mandate, consider it our sacred duty to make an Appeal to our Brothers in the Episcopate, to the Clergy, to Religious, to the holy People of God and to all men and women of good will. This Appeal has also been undersigned by intellectuals, doctors, lawyers, journalists and professionals who agree with its content, and may be undersigned by those who wish to make it their own.

The facts have shown that, under the pretext of the Covid-19 epidemic, the inalienable rights of citizens have in many cases been violated and their fundamental freedoms, including the exercise of freedom of worship, expression and movement, have been disproportionately and unjustifiably restricted. Public health must not, and cannot, become an alibi for infringing on the rights of millions of people around the world, let alone for depriving the civil authority of its duty to act wisely for the common good. This is particularly true as growing doubts emerge from several quarters about the actual contagiousness, danger and resistance of the virus. Many authoritative voices in the world of science and medicine confirm that the media’s alarmism about Covid-19 appears to be absolutely unjustified.

We have reason to believe, on the basis of official data on the incidence of the epidemic as related to the number of deaths, that there are powers interested in creating panic among the world’s population with the sole aim of permanently imposing unacceptable forms of restriction on freedoms, of controlling people and of tracking their movements. The imposition of these illiberal measures is a disturbing prelude to the realization of a world government beyond all control.

We also believe that in some situations the containment measures that were adopted, including the closure of shops and businesses, have precipitated a crisis that has brought down entire sectors of the economy. This encourages interference by foreign powers and has serious social and political repercussions. Those with governmental responsibility must stop these forms of social engineering, by taking measures to protect their citizens whom they represent, and in whose interests they have a serious obligation to act. Likewise, let them help the family, the cell of society, by not unreasonably penalizing the weak and elderly, forcing them into a painful separation from their loved ones. The criminalization of personal and social relationships must likewise be judged as an unacceptable part of the plan of those who advocate isolating individuals in order to better manipulate and control them.

We ask the scientific community to be vigilant, so that cures for Covid-19 are offered in honesty for the common good. Every effort must be made to ensure that shady business interests do not influence the choices made by government leaders and international bodies. It is unreasonable to penalize those remedies that have proved to be effective, and are often inexpensive, just because one wishes to give priority to treatments or vaccines that are not as good, but which guarantee pharmaceutical companies far greater profits, and exacerbate public health expenditures. Let us also remember, as Pastors, that for Catholics it is morally unacceptable to develop or use vaccines derived from material from aborted fetuses.

We also ask government leaders to ensure that forms of control over people, whether through tracking systems or any other form of location-finding, are rigorously avoided. The fight against Covid-19, however serious, must not be the pretext for supporting the hidden intentions of supranational bodies that have very strong commercial and political interests in this plan. In particular, citizens must be given the opportunity to refuse these restrictions on personal freedom, without any penalty whatsoever being imposed on those who do not wish to use vaccines, contact tracking or any other similar tool. Let us also consider the blatant contradiction of those who pursue policies of drastic population control and at the same time present themselves as the savior of humanity, without any political or social legitimacy. Finally, the political responsibility of those who represent the people can in no way be left to “experts” who can indeed claim a kind of immunity from prosecution, which is disturbing to say the least.

We strongly urge those in the media to commit themselves to providing accurate information and not penalizing dissent by resorting to forms of censorship, as is happening widely on social media, in the press and on television. Providing accurate information requires that room be given to voices that are not aligned with a single way of thinking. This allows citizens to consciously assess the facts, without being heavily influenced by partisan interventions. A democratic and honest debate is the best antidote to the risk of imposing subtle forms of dictatorship, presumably worse than those our society has seen rise and fall in the recent past.

Finally, as Pastors responsible for the flock of Christ, let us remember that the Church firmly asserts her autonomy to govern, worship, and teach. This autonomy and freedom are an innate right that Our Lord Jesus Christ has given her for the pursuit of her proper ends. For this reason, as Pastors we firmly assert the right to decide autonomously on the celebration of Mass and the Sacraments, just as we claim absolute autonomy in matters falling within our immediate jurisdiction, such as liturgical norms and ways of administering Communion and the Sacraments. The State has no right to interfere, for any reason whatsoever, in the sovereignty of the Church. Ecclesiastical authorities have never refused to collaborate with the State, but such collaboration does not authorize civil authorities to impose any sort of ban or restriction on public worship or the exercise of priestly ministry. The rights of God and of the faithful are the supreme law of the Church, which she neither intends to, nor can, abdicate. We ask that restrictions on the celebration of public ceremonies be removed.

We should like to invite all people of good will not to shirk their duty to cooperate for the common good, each according to his or her own state and possibilities and in a spirit of fraternal charity. The Church desires such cooperation, but this cannot disregard either a respect for natural law or a guarantee of individual freedoms. The civil duties to which citizens are bound imply the State’s recognition of their rights.

We are all called to assess the current situation in a way consistent with the teaching of the Gospel. This means taking a stand: either with Christ or against Christ. Let us not be intimidated or frightened by those who would have us believe that we are a minority: Good is much more widespread and powerful than the world would have us believe. We are fighting against an invisible enemy that seeks to divide citizens, to separate children from their parents, grandchildren from their grandparents, the faithful from their pastors, students from teachers, and customers from vendors. Let us not allow centuries of Christian civilization to be erased under the pretext of a virus, and an odious technological tyranny to be established, in which nameless and faceless people can decide the fate of the world by confining us to a virtual reality. If this is the plan to which the powers of this earth intend to make us yield, know that Jesus Christ, King and Lord of History, has promised that “the gates of Hell shall not prevail” (Mt 16:18).

Let us entrust government leaders and all those who rule over the fate of nations to Almighty God, that He may enlighten and guide them in this time of great crisis. May they remember that, just as the Lord will judge us Pastors for the flock which he has entrusted to us, so will He also judge government leaders for the peoples whom they have the duty to defend and govern.

With faith, let us beseech the Lord to protect the Church and the world. May the Blessed Virgin, Help of Christians, crush the head of the ancient Serpent and defeat the plans of the children of darkness.

8 May 2020
Our Lady of the Rosary of Pompeii

https://veritasliberabitvos.info/appeal/

SELECT YOUR LANGUAGE AT https://veritasliberabitvos.info/appeal/

 

PLEASE SHARE! THANK YOU.