ZNÍŽENIE POPULÁCIE CEZ VAKCÍNY / VACCINE DEPOPULATION (SK, ENG)

31.12.2020 11:04

 

"Musíme rozoštvať celý svet hádkami, nepriateľstvom, zápasmi, nenávisťou vrcholiacou v popravách, hladom a očkovaním chorôb takže Gojimom potom ostane jediné východisko: túžba po našich peniazoch a po našej vláde." Protokoly sionských mudrcov 10:24 Protokoly sionských mudrcov.pdf

- - -

Verí v tomto štáte ešte niekto, že cez vakcíny nám chcú pomôcť k tomu, aby nás chránili pred chorobami a teraz najnovšie pred Covidom? Globálne korporácie, ktoré vyrábajú vakcíny sa snažia o totálnu kontrolu mysle a zníženie počtu ľudí na Zemi. Verí tu ešte niekto, že tieto spoločnosti chcú, aby sme boli zdraví a prosperovali?

Nepredstavujú pre nich práve vakcíny možnosť, ako získať náskok pred ostatnými? (napr. šírením chorôb medzi "gójmi" a poškodzovaním mozgu a imunitného systému).

Každá jedna vakcína je zbytočné riziko, väčšinu ľudí a detí vakcíny poškodzujú, mali by ste sa vyhýbať každému očkovaniu! Veríme, že aj táto situácia s Covidom prinesie na svetlo aj pravdu o očkovaní. Univerzálna odpoveď každé očkovanie je Matúš 9:12. Buď to ľudia pochopia, očkovanie ako také odmietnu alebo riskujú svoj život a zdravý vývoj svojich detí. VAKCÍNA=JED A ŠPINA, platí to pre každú vakcínu, aj pre detské vakcíny aj pre tetanovku, ako vyzerá očkovanie a následky u väčšiny ľudí sa dozviete tu.

Po zrušení očkovania chorobnosť klesá, článok tu (zrejme aj takzvaný Covid bude klesať, len čo sa prestane testovať a očkovať, akonáhle vláda alebo WHO a pod. s nejakým "verejne-prospešným" programom začnú, chorobnosť aj úmrtnosť obvykle aj skutočne stúpa)

Známy filantrop Bill Gates hovorí: "Ak by sme odviedli dobrú prácu na nových vakcínach..., mohli by sme "to" znížiť o 10-15%." (znížiť "to" znamená znížiť svetovú populáciu, teda aj vás. Chcú ľudí pozabíjať cez vakcíny a cez nové lieky (predovšetkým  antikoncepcie     , reprodukčná medicína, potraty). Zdá sa im, že ľudí je veľa a ťažko sa im to kontroluje.

LINK YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=eNmj6Ug-a4A&t=1m58s

LINK ULOZTO: https://ulozto.sk/file/K0wTkr4JKkrJ/bill-gates-vaccines-depopulation-bill-gates-vakciny-depopulacia-bill-gates-vakciny-depopulace-mp4

-   -   -

ENGLISH: (quick translate with translate.google.com, corrections Biblik)

"But you know full well for yourselves that, in order that the multitude should yell for such a request, it is imperative in all countries to continually disturb the relationship which exists between people and governments—hostilities, wars, hatred, and even martyrdom, with hunger and need, and with the inoculation of diseases, to such an extent, that the Gentiles should not see any exit from their troubles other than an appeal for the protection of our money and for our complete sovereignty." The protocols of the learned elders of Zion 10:24 (link here and here)

 

Does anyone else believe that through vaccines they want to help us and protect us from diseases and from so-called Covid? Global corporations that produce vaccines are working for the total control of the mind and they want to reduce the number of people on Earth. Does anyone else here believe that these companies want us to be healthy and prosperous? Aren't vaccines an opportunity for them to gain an edge over others? (spreading diseases between Gojims through vaccines and damage human's brain and disrupt the immune system). Every single vaccine is an unnecessary risk, most people and children are harmed by the vaccine, you should avoid every vaccination! (Universal Guidance Matthew 9:12)

We believe that this situation with Covid will soon bring light and truth about whole vaccination business.

Well-known philanthropist Bill Gates says: "If we do a really great job on new vaccines... we could lower "it" by 10-15%." (Reducing "it" means reducing the world's population, including reducing you=Bill Gates and his vaccines wants to kill you! They want to kill people with vaccines and new drugs (especially contraceptives, reproductive medicine, abortions). They think there are too many people on Earth, because it's difficult for them to control us all. The well-known killantropist Bill Gates about vaccine depopulation:

LINK YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=eNmj6Ug-a4A&t=1m58s

LINK ULOZTO: https://ulozto.sk/file/K0wTkr4JKkrJ/bill-gates-vaccines-depopulation-bill-gates-vakciny-depopulacia-bill-gates-vakciny-depopulace-mp4

THINK OUT !! The man who believes, the Earth is overpopulated wants to save your live through vaccine?!!