BOJ PROTI DEZINFORMÁCIÁM [DOPLNENÉ - PASÁŽ O DIABLOVEJ LŽI]

06.06.2020 15:53

 

 

"Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži." Ján 8:44

"Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť." Zjavenie 21:8

- - -

 

Chemtrails

Kondenzačné stopy verzus chemtrails

Počas jasných bezoblačných dní môžeme na oblohe po prelete lietadiel pozorovať výskyt kondenzačných stôp v podobe „bielych pásov“. Tieto stopy sú bežným javom od počiatku leteckej dopravy ako výsledok fyzikálneho procesu, pri ktorom dochádza k miešaniu chladného vzduchu s horúcimi produktami spaľovania v prúdových motoroch lietadiel. Kondenzačné stopy môžu mať rozmanitý vzhľad, ako aj dĺžku trvania v závislosti od meteorologických podmienok. V dôsledku dezinformácií o kondenzačných stopách, začali vznikať koncom 20. storočia v USA rôzne alternatívne vysvetlenia a konšpiračné teórie o tzv. „chemtrails“. Údajne má ísť o vypúšťanie škodlivých chemických látok, vírusov a baktérií leteckou dopravou, s cieľom poškodiť zdravie ľudí a tým regulovať stav populácie. Z odborného hľadiska je takéto vysvetlenie kondenzačných stôp absolútne nesprávne a zavádzajúce. Aj v súčasnosti sú medzi laickou verejnosťou šírené nepravdivé informácie, v dôsledku ktorých sú opakovane na adresu Ministerstva ŽP SR smerované otázky a sťažnosti týkajúce sa „chemtrails“.

Pre bližšie vysvetlenie a vyvrátenie alternatívnych teórií, uvádzame odborné stanovisko pána docenta RNDr. Martina Geru, PhD. z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI Univerzity Komenského v Bratislave, k vzniku kondenzačných stôp:
„V prípade leteckej dopravy ako aj pri iných druhoch dopravy, ktoré využívajú k pohonu proces spaľovania, dochádza k produkcii plynov, ktoré zaťažujú životné prostredie. Medzi hlavné exhaláty patrí CO2, NOx, CO, emisie častíc PM10 a PM2,5 a vodná para. Tvorba bielych pruhov za lietadlom je ale čisto fyzikálny proces, ktorý je veľmi podobný tvorbe oblaku. Vzhľadom na to, že lietadlá sa pohybujú aj vo veľkých výškach, kde teplota vzduchu je aj pod - 50 °C a relatívna vlhkosť je blízka 100 %, hoci absolútna vlhkosť je nízka, dochádza za lietadlom k spusteniu reťazovej reakcie tvorby kryštálikov ľadu. Prispieva k tomu uvoľnená vodná para a kondenzačné jadrá. Vodná para v závislosti od okolitej atmosféry desublimuje a tvorí zmes kryštálikov, ktorú vnímame ako biely pás za lietadlom. Pri nízkej vlhkosti, alebo vyššej teplote vzduchu sa dané kryštáliky pomerne rýchlo vyparia a čiara rýchlo zaniká. V opačnom prípade, môže nastať situácia, že sa daná čiara rozšíri na väčšiu časť oblohy a vznikne z nej oblak Cirrostratus, prípadne daná čiara v ovzduší môže zotrvať aj niekoľko hodín. Okrem tohto mechanizmu, môže nastať situácia, kedy za lietadlom vzniká podtlak vzduchu, ktorý vedie k ochladeniu vzduchu a v prípade vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu, môže dochádzať aj k tvorbe kryštálikov ľadu aj za krídlami a inými časťami lietadla ako len za motormi. Tento proces teda nijako nesúvisí s vypúšťaním neznámych škodlivých látok do ovzdušia. Ide o fyzikálny a jasne vysvetliteľný jav.“
https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/ine/chemtrails/

-   -   -

Poznámka Biblik: takúto správu treba archivovať ako dôkazový materiál v boji proti šíreniu dezinformácií. Ak dezinformáciu šíri vláda, občania musia bojovať proti dezinformáciám, zodpovedných predstaviteľov postaviť pred súd aby sa zistili ich skutočné zámery a určila miera zodpovednosti. RNDr. Gerovi sa sme sa po niekoľko dní nedovolali, chceli sme sa ho opýtať, prečo napomáha šíreniu dezinformácií, jeho vyjadrenie to je veda so zavretými očami, ktorá aktuálnu situáciu vykresľuje tak, ako by vôbec neexistovala! Berie vstupné dáta z téorie, nezaoberá sa vôbec konkrétnymi udalosťami, žiadnymi konkrétnymi meraniami ani pozorovaním z praxe! Je to antiveda! Takáto antiveda vlastne vždy istým spôsobom ničí ľudí a štát! Návod na rozbitie štátu je raziť určitý smer bez ohľadu na následky a situáciu konkrétnych ľudí, úplne bez skúmania konkrétnych udalostí. Akoby štát riadila umelá inteligencia, nastavená spôsobiť chaos, táto umelá inteligencia navodzuje dojem, že je jedinou autoritou a neuposlúchnuť vedecké odporúčania vedúce k deštrukcii znamená byť konšpiračný teoretik. Pre politika, ale už aj pre bežného človeka je neuposlúchnutie zdravie, život a slobodu ohrozujúceho nariadenia vystavovanie sa teroru, teda buď sami umožníte štátu, aby vás ničil a zabíjal, alebo štát riadený umelou inteligenciou vás bude ničiť a zabíjať. Na výber je len akceptovať, ďalšie možnosti sú všetky postupne vyhlasované za nelegálne (homofóbne, fašistické, nedemokratické a pod.) Všetko je akože vedecky podložené iba na to, aby zločiny a rozvrat mohli byť páchané a pokračovať ďalej. Samozrejme, iba názor skupiny vedcov, ktorý zodpovedá globálnym trendom je braný do úvahy. Ostaní vedci nie sú v telke, alebo len málokedy, vytvára sa dojem, akoby ani neexistovali, alebo boli úplne sami! Účelovo sa v prípade silnej autority jednotlivca tvorí dojem jedného proti všetkým, nakoniec jednotlivec býva buď zdiskreditovaný alebo zabitý. Bolo by treba, aby sa proti vláde a ich odborníkom postavil celý úrad, univerzita, výskumný ústav! To ani nevieme, či sa niekedy vo svete stalo! Ináč potom musia vytvoriť na takú vládu tlak uvedomelí ľudia, ktorých by malo byť každým dňom viac. Lebo vláda živí celé úrady, školy a vedecké tímy na vytváranie propagandy! Všimnite si, ako rafinovane sú robené takéto napr. aj tie horeuvedené "najsprávnejšie" správy. Obsahujú väčšinu pravdivých informácií, aj pasáž "vypúšťanie škodlivých chemických látok, vírusov a baktérií leteckou dopravou, s cieľom poškodiť zdravie ľudí a tým regulovať stav populácie" je pravdivá. Ale napísali to len na to, aby človek ľahšie prijal to, čo je ich podstatou: jediná podstatná lož - že chemtrails neexistujú, to umožňuje to zločincom ďalej beztrestne páchať na vás zločiny! Ak by sa to hodilo na boj proti koronavírusu alebo nejakému štátu, mohli by rýchlo povedať, že sa ukázalo, že je to bohužiaľ pravda aj kto to robil a  zinscenovali by len ďalšiu vojnu proti terorizmu, oni to zatiaľ stále hrajú na vojnu proti klimatickým zmenám, aby sa sypanie chemtrails stalo legálne. Ak chcú začať vojnu, alebo sledujú konkrétny hlavný cieľ, povedia vám niekedy aj pravdu o tom, čo sa skutočne deje! [príkladom je napr. film Zeitgeist, ktorého hlavným prvoradým cieľom je presvedčiť ľudí, že Pán Ježiš Kristus nikdy neexistoval a kôli splneniu takého cieľa vám ukážu aj pravdu o tom, že dvojičky odpálili výbušnami, aj to, ako ovládajú finančný systém a pod. Aspoň vidíte, Koho sa najviac boja. Je to jasným dôkazom o existencii nášho spločného nepriateľa - diabla, ktorému vlastná je lož a chce si ju presadiť aj za tú cenu, že vám niekedy ukáže kus pravdy o tom, čo sám spôsobil, aby ste zjedli podstatnú návnadu, chce vykoreniť vieru v Boha a Jeho Syna Pána Ježiša Krista. Ak v Boha a Pána Ježiša Krista veríte, inakšiu moc ako zabiť telo diabol nemá, preto on sa snaží získať niečo oveľa cennejšie - vašu dušu]

Slováci, ak zločincov a šírenie veľmi nebezpečných dezinformácií budete ďalej sponzorovať vlastnými peniazmi (dane a poplatky štátu, ktorý šírením dezinformáci legalizuje zločiny a vydáva likvidačné nariadenia), a takýto zločinný systém vedúci k chorobám, smrti, teroru a diktatúre budete podporovať ignoráciou skutočného stavu, tichom a nečinnosťou a neúčasťou v boji za slobodu, potom beda vám! Rozprašovanie chemtrails je dôvod na celosvetovú revolúciu, na postavenie pred súd každej vlády, ktorá občanov nielenže nevarovala, ale falošne informovala a vyslovene zavádzala - ako vidíte, oni dodnes šíria dezinformácie, ktoré umožňujú ďalej páchať zločiny a odopierajú tak ľuďom aspoň čiastočné možnosti sa brániť (napr. pestovanie plodín v sklenníkoch, príp. ako ochranu využiť tzv. cloudbuster) ďalej najmä ochrana človeka pred dažďom, dekontaminácia odevu a kože po návrate z vonku, dezinfekcia bytu od jedovatého prachu, starostlivé umývanie potravín a zeleniny a pod. - to ľudia nerobia. Tie veľmi jemné vlákna, v ktorých je hojne obalený snáď už každý strom a každý kvet, sú mylne považované za pavučiny! Môžete nájsť aj takéto chuchvalce, v prírode to vyzerá takto a lepšie to nechytať holými rukami. Ak ľuďom niekto klame, že sa tu žiadne rozprašovanie chemtrails z lietadiel nedeje, sú šance ľudí na prežitie takýmto jednaním znížené!

CHEMTRAILS+HAARP_TRENČÍN_6.6.2020_10:08

 

 

CHEMTRAILS+HAARP_TRENČÍN_6.6.2020_12:04 - opäť vidíme rebrovanie, čo je podľa nás výsledok používania vrtuľky na rozprašovanie chemikálií a následne určitého typu frekvecie vysielanej do mrakov. Mraky a ovzdušie je sýtené umelými časticami (vláknami chemtrails) ktoré rozprašujú lietadlá. Vlákna sa pôsobením vlhkosti a prachu rozpadávajú na drobné čierne prachové častice, ktoré slúžia ako kondenzačné jadrá, teda vyvolávajú umelú oblačnosť, zastierajú Slnko, sú príčinou sucha a absorbcie vlhkosti. Umelými zásahmi človeka do počasia a systému zrážok sa niekde vyvolá sucho a inde sú záplavy, vďaka chemtrails môžeme pozorovať extrémy počasia, najmä suchá, odporný vietor po nástreku chemikálií a náhle výkyvy teploty, prudké oteplenie, náhle ochladenia a pod. Samozrejme všetko to svinstvo padá na Zem a kontaminuje spodné vody a pôdu, čo je zrejme hlavným cieľom masívneho rozprašovania chemtrails do mrakov hlavne pred dažďom. To sú klimatické  zločiny, proti ktorým tiež musíme bojovať, kiež by sme mali predstaviteľov štátu, ktorí by si uvedomili problém a ukázali na nášho spoločného nepriateľa - diabla, jediného skutočného teroristu, ktorého úlohou je ničiť Zem a pozabíjať väčšinu ľudstva a ostatných mučiť v otroctve! Predstavitelia vlády však šíria dezinformácie, chemtrails označujú za prirodzené kondenzačné stopy, ignorujúc klimaterorizmus šíria dezinformácie propagovaním boja proti klimatickým zmenám, a to vedie k postupnej legalizácii trestnej činnosti rozprašovania chemtrails. Zločinci, ktorí jedným náletom posýpacích lietadiel vytvoria mraky a dajú dážď tam, kde spôsobili, že pol roka nepršalo, budú vyzerať ako záchrancovia planéty! Rozumiete?

CHEMTRAILS+HAARP_TRENČÍN_6.6.2020_12:05 - oblačnosť sa do takýchto útvarov neusporiadala sama, v určitých hodinách (takmer denne) vidíme intenzívne formovanie do pravidelných tvarov, čo je podľa nás jednoznačne umelý výtvor

 

Snímky v plnom rozlíšení CHEMTRAILS+HAARP, TRENČÍN 6.6.2020 10:07-12:07:

https://uloz.to/file/6NRPzUFlqTl3/chemtrails-haarp-trencin-6-6-2020-10-07-12-07-rar