DOPLNKY BEZ TABLETOVACÍCH PRÍSAD / VITAMINS WITHOUT ADDITIVES (SK, ENG) AKTUALIZOVANÉ 31.3.2021 a 23.11.2021

28.12.2020 18:54

AKTUALIZÁCIA 23.11.2021: z pregnancy koplex môžem 1/3 - 0,5 jednej tabletky, vtedy je to super. Aj ostatné doplnky od Viridian sú pre mňa príliš silné, odpr. dávkovanie si môžem vydeliť tromi a niekedy až šiestimi!

AKTUALIZÁCIA 31.3.2021:

dobré skúsenosti máme s doplnkom VIRIDIAN L-TRYPTOFAN. Od tejto firmy zrejme jediná vec, ktorá mala u mňa pozitívne účinky bez výrazných vedľ. účinkov. Z ostaných doplnkov VIRIDIAN som bol buď omámený (B-KOMLEX B2) alebo som sa vyhádzal (Balanced Zinc Complex). Testoval som od Viridian ešte aj Pregnancy Complex, ale dobre robilo naozaj iba raz za čas 1 tabletku.

Čo sa týka Tryptofanu, vysoké dávky keď tak sa k nim prepracujte postupne, ale je poznať už účinok jednej tablety (220mg)

- - -

Testovali sme tieto doplnky anglickej značky Viridian, max. testovaná dávka bola 1 tabl. denne, najviac tri dni po sebe, dlhodobé účinky ani kombinácie nepoznáme. Z hľadiska zloženia kvalitné doplnky, takmer každý však u nás zanechával určitý "tlmiaci" vplyv na myseľ. (väčšina ľudí by si zrejme tento tlmiaci efekt všimla iba pri B-Komplexe, tam je naozaj výrazný) Veci si treba vyberať nielen podľa zloženia, ale aj podľa toho, či sú vám na prvý pohľad sympatické (meno značky, znak, filozofia a hlavne prvý dojem) Tento prvý dojem je zrejme ešte dôležitejší ako zloženie.

 

Viridian Tryptofan - Zaujímavá vec pre ľudí so sklonom k depresiám. Môže pomôcť upraviť spánok a zlepšiť náladu. Tryptofan nám lepšie vyhovoval užívať spolu s raňajkami, na večer vôbec nevyhovoval, vaše skúsenosti však môžu byť iné... Určite si o tryptofane niečo naštudujte, nás zaujali tieto články tu a tu. Žiadané účinky tryptofanu (predovšetkým antidepresívne a spánok ovplyvňujúce) môžete docieliť aj melatonínom, alebo GABA. Tieto látky sú však podľa nás vhodné iba ako krátkodobá pomoc, nie dlhodobo. Odpovede na vyriešenie problémov môžete docieliť stíšením mysle (meditácia, koncentračné cvičenia, napr. tzv. "tratak", vhodné cvičiť aj sústr. na čierny bod, medit. cvičenia sú veľmi riskantné ak trpíte vážnou psych. poruchou). Hľadanie a nenásilné (prirodzené) včlenenie sa do harmónie s Bohom, t.j. správne sa zaradiť do života. Možno meditačné alebo koncentračné cvičenia ráno a večer by mali byť pre zdravého človeka samozrejmosťou... Ľudia cvičia telo, ale ich myseľ je častokrát v otrasnom stave a ovláda ich, miesto toho, čo by oni mali ovládať myseľ. Človek u ktorého sa začína depresia, nespavosť, nervozita, nepokoj a pod. by mal zbystriť a rýchlo začať niečo robiť, čo ho teší, čo mu prospieva, nejako zmeniť prístup, myslenie, jedálniček, životný štýl... bibl. hľadať a nachádzať (Kázeň na Vrchu, Matúš kap. 5. 6. 7.) (ešte zaujímavý názov knihy: ZBAVTE SA ZLOSTI, INÁČ SA ZLOSŤ ZBAVÍ VÁS)

Pacienti s depresiou a schizofréniou vhodné zvážiť aj vysoké dávky B3, vys. dávky B3 možná toxicita, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom (viac o liečby psych. porúch v knihe tu) Namiesto vys. dávok B3 je možné vyskúšať doplnok Picamilon (predp. efekt malých dávok Picamilon bude zrejme rovnaký ako vysoké dávky B3) Vys. dávky B3 (už 50mg denne, možno aj menej) môžu spôsobiť vážnu alergickú reakciu - obvykle iba sčervenanie, ale niekedy až prudké, bolestivé pálenie pokožky (flush - čl. angl.) Na trhu dostupné formy B3 bez tzv. flush.

Viridian B-Komplex - veľmi silná vec, môže dokonca pôsobiť výrazný útlm (šoféri pozor)

Viridian Pregnancy komplex - komplex vitamínov pre tehotné - obsahuje tak veľa látok, že citliví ľudia môžu pocítiť určité zmeny vnímania. Ak to žena nemala otestované predtým, ako bola tehotná, podľa nás je lepšie v tehotenstve s neoverenými vecami neexperimentovať. Okrem iného, nie sme zástancami syntetických vitamínov, ale podľa nás môžu niekedy pomôcť, či je to z celkového hľadiska pomoc, to môžete posúdiť sami... Lekári tvrdia, že aj s obyčajnými synt. vitamínmi majú dobré výsledky, napr. MUDr. Karel Erben, veľmi zaujímavá prednáška Homocystein - tu

Viridian Zinok - tento zinok je vo forme pikolinátu, obsahuje zároveň aj betakarotén aj meď. Vysoké hladiny zinku môžu vplývať na hladiny medi v krvi... Pri užívaní akýchkoľvek umelých doplnkov je na mieste opatrnosť. Môžu takisto pomôcť, ale zároveň ak majú dobrú vstrebateľnosť môžu vychýliť ostatné funkcie v tele. (napr. vys. dávky zinku môžu ovpl. hladiny medi atď.)

Zinok sme testovali aj vo forme glukonátu, bývalo nám však zle. Viridian Zinok (pikolinát) sme znášali dobre, zrejme by sme však dali prednosť inej chelátovej  forme (čl. anglicky tu), príp. by sme radi vyskúšali úplne iný doplnok, napr. tento vyzerá zaujímavo tu alebo koloidné minerály.

Zinok používajú aj pri liečbe tzv. Covidu, článok, resp. video s českými titulkami tu.

Zinok takisto môže pomôcť pri liečbe depresií, článok tu: https://www.biblik.sk/news/zinc-and-depression-relationship-and-how-zinc-and-hydroxychloroquine-works-against-covid/

 

 

 

 

ENGLISH: quick translate thanks to translate.google.com, corrections Biblik:

We have tested these supplements of English brand Viridian (pictures above)

Max. tested dose was 1 tabl. daily, for a maximum of three consecutive days, we do not know long-term effects or combinations.

Viridian supplements are declared as pure, no additives were used. But we observe "damping" effect on the mind. (Most people would probably notice this damping effect only with B-Complex - it's really significant) Things should be chosen not only according to the composition, but also according to whether you like them at first sight (brand name, emblem, philosophy and especially the first impression) This first impression is probably even more important than the composition.

Viridian Tryptophan - An interesting thing for people prone to depression. It can help regulate sleep and improve mood. Tryptophan was better for us to take with breakfast, we do not tolerate it well in the evening, but your experience may be different... You can do your own research and own tests. You can study something about tryptophan (google) You can also achieve the desired effects of tryptophan (especially antidepressants and sleep-affecting effects) with melatonin or with GABA. However, in our opinion, these substances are only suitable as short-term aid, not in the long term. You can seek answers to solving problems by calming the mind (meditation, concentration exercises - if you don't take psychiatric drugs, if you do so, it is risky). Seek harmony with God, how to properly fit into life. If somebody feels depression, insomnia, nervousness, restlessness, etc., he should quickly start doing something that pleases him, that benefits him, somehow change his attitude, lifestyle, thinking, take care of himself, good food, good water...

Bible says: SEEK AND FIND (Sermon on the Mount, Matthew chapters 5. 6. 7.) Patients with depression and schizophrenia should also consider high doses of B3, take care - high doses B3 could cause possible toxicity, consult your doctor or pharmacist (more about the treatment of mental disorders in the book Gut and Psychology Syndrome by Dr. Campbell McBride)

Instead of high doses of B3, it is possible to try Picamilon (preferably the effect of small doses of Picamilon will be probably the same as high doses of B3). High doses of B3 can cause a serious allergic reaction - usually only redness, but sometimes even severe, painful burning of the skin (flush). For a sensitive person a "high dose" of B3 is 50mg (standard tablet) and only 50mg of B3 may cause a very serious flush. You can buy a "no flush" B3, should be declared on package as "no flush". Better to study at first and choose what is the best for you. Be your own doctor, study, use brain, use your heart and be very careful with synthetic compounds. At first you have to know possible side-effects and toxicity, if it's worth the risk. GET THE PROPER INFORMATIONS ABOUT TOXICITY AND POSSIBLE SIDE-EFFECTS. Take care with every synthetic compound and observe the reaction with small doses at first.

Viridian B-Complex - a very strong thing, it can even cause significant attenuation, drivers beware!

Viridian Pregnancy Complex - a complex of vitamins for pregnant women - contains so many substances that sensitive people may experience certain changes in perception. If a woman hasn't tested it before she was pregnant, we think it's better not to experiment in pregnancy with unverified things. We don't like synthetic substances, but we think synthetics may help sometimes too. We would rather stay away from synthetic substances in pregnancy and always seek 100% natural products. We use sometimes synthetic substances like minerals and vitamins too - now with a great respect and very carefully! We're still not sure if it's really worth, sometimes we cannot get natural with the same effect. We don't know if the holistic view of the synthetic substances will pass, our tests requires many years of experience. The best decision we made for synthetic substances till now: sometimes yes, we prefer small doses and very carefully. We think high doses of synthetics will always make a disbalance of other areas in body, so we don't prefer high doses of synthetic vitamins, nor vitamin C. We prefer small doses, more times per day, and taking with something, what naturally contains it, for example vit. C with fruit or lemon juice, etc. (We observe good effect of vit C. with honey and water) Maybe you will have different experience...

Viridian Zinc - this zinc is in the form of picolinate, it contains zinc, beta-carotene and copper. High levels of zinc can affect the levels of copper in the blood... Caution is warranted in using any artificial supplements. They can also help, but at the same time, if they have good absorption, they can deflect other functions in the body.

We also tested zinc in the form of gluconate, but we used to feel bad (gluconate form may cause uneasiness or pain in stomach or guts). We tolerate well the Viridian Zinc (picolinate), but we would probably prefer other form of chelated zinc, or we would try different supplements, something like colloidal minerals.

Zinc is also used in the treatment of so-called Covid-19, article Dr. Stella Immanuel using Zinc during Covid treatment here.

Zinc can be used as a treatment of depression, article here: https://www.biblik.sk/news/zinc-and-depression-relationship-and-how-zinc-and-hydroxychloroquine-works-against-covid/