HOMOSEXUALITA (doplnené 19.2.2018)

17.02.2018 20:36

ČO HOVORÍ BOH O HOMOSEXUALITE?

1) Prvá vec, čo Boh hovorí je, že On stvoril človeka za muža a ženu. Boh nestvoril dvoch gejov ani dve lesbické ženy. Nestvoril dvoch Adamov ani dve Evy. Ale muža a ženu, Adama a Evu, aby spolu ako manželia mali požehnaný sex, plodili potomkov a množili sa. To bol pôvodný Boží plán. Boh ustanovil manželstvo, ktoré je doživotný zväzok lásky jedného muža a jednej ženy, v rámci ktorého sexuálny život manželov je legálny a požehnaný. (1M 1:27-28, 2:20-25). Každý iný spôsob a prejav sexuality je odklon od Božieho pôvodného zámeru, ktoré trocha nešetrne môžeme nazývať aj sexuálnou perverzitou rôzneho druhu.

2) Druhá vec, čo Boh hovorí vo svojom Slove, v Biblii, je, že homosexualita a každá sexuálna perverzita je v Božích očiach nečistota, hriech a ohavnosť. (3M 18:22-30).

3) Tretia vec, čo Boh hovorí je, že tieto sexuálne perverzity sú následkami odmietnutia Boha (Rim1:18-28).

4) Štvrtá vec, čo Boh hovorí vo svojom Slove je, že tí, ktorí robia takéto veci, nebudú dediť kráľovstvo Božie. (1Kor 6:9-10).

5) Je však ešte jedna vec, ktorú Boh hovorí, a to je evanjelium, radostná správa. Boh síce hriech nenávidí, hriešnika ako človeka miluje, a nemá záľubu v smrti a večnom zatratení človeka. Miluje aj takýchto ľudí a aj za nich obetoval svojho Syna, Ježiša Krista na Golgote, v Ktorom AJ PRE NICH!!! PRIPRAVIL odpustenie, spasenie, očistenie a vyslobodenie. Platí to isté ako pre všetkých ostatných – malých či veľkých – hriešnikov, POKÁNIE A VIERA! To znamená: oľutovať, priznať si, vyznávať svoje hriechy (predovšetkým Bohu), zmeniť svoje zmýšľanie, dať Bohu za pravdu, odsúdiť hriech (to, čo si pred tým obhajoval), učiniť rozhodnite rozísť sa s hriechom, zároveň vierou prijať Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána svojho života, Ktorému – Ktorého Slovu a vláde, autorite – vedome a dobrovoľne, v poslušnosti sa rozhodneš podriadiť svoj život. Uveriť, že Pán Ježiš zo svojej lásky trest za Tvoje hriechy vzal na seba, zomrel za Teba a Jeho obeť je dostatočná a dokonalá, aby Ti Boh odpustil, aby Ťa očistil a oslobodil. Takto sa stáva človek Božím dieťaťom, ktorý v Božích očiach je ospravedlnený a na ktorého Boh pozerá, akoby nikdy nebol zhrešil.

Táto viera a opätovanie Božej lásky dáva silu rozísť sa s každým hriechom a preformuje Tvoj život. Pre týchto hovorí Písmo: „A to ste boli niektorí, ale ste sa umyli, ale ste posvätení, ale ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha...“ (1Kor 6:11), „...lebo ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste obrátení k pastierovi a biskupovi svojich duší.” (1Pt 2:25).

Homosexualita je taká istá náklonnosť, ako každý iný hriech, z ktorých, keď človek chce byť spasený, musí činiť pokánie a odvrátiť sa od nich. Biblickými slovami: musí sa znovu narodiť! „A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.“ (Jn 3:3). A zase: „Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré pominulo, hľa, všetko je nové.” (2Kor 5:17). Boh človeku skrze vieru v Ježiša Krista a skrze svojho Svätého Ducha dal/dáva schopnosť aj zodpovednosť, aby nie hriech panoval nad nami, ale, aby sme my vedeli zvíťaziť nad hriešnymi žiadosťami a pokušeniami! Samozrejme, k tomu je potrebné, aby sme to, čo Boh považuje za hriech, aj my považovali za hriech a činili z toho pokánie! 

Poznanie pravdy dáva silu hriechu povedať: „Nie!“ „…a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. ...Ježiš je Pravda. Amen, amen vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom hriechu. ...Teda keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.” (Jn 8:32, 34, 36). 
Slová apoštola Petra nás vyzývajú k pevnému rozhodnutiu: „LEBO DOSŤ NÁM BOLO predošlého času života páchať ľúbosť pohanov, keď sme chodili v nestudatostiach, v zlých žiadostiach, v zbytočnom pití vína, v hodovaniach, v pijatikách a vo všelijakom ohyzdnom modlárstve.“ Teraz už je čas, „aby nie viacej ľudským žiadostiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele!” (1Pt 4:2-3). 
Hovoril som, že náklonnosť k hriechu – aj k homosexualite – potenciálne je prítomná v každom človeku. Otázkou však je, ako sa vyvinie tento stav? Smerovanie vývoja tejto potenciálnej náklonnosti závisí od mnohých faktorov: vplyv rodiny, vplyv okolností, kamarátov, vplyv médií, atď., ale v neposlednom rade závisí aj od osobnej viery človeka, pocitu zodpovednosti a rozhodnutia. Totiž ak niekto verí, že Boh neexistuje, táto jeho „viera“ bude riadiť jeho myslenie, správanie a skutky. Kým ten, ktorý má správnu vieru v Boha, a Bibliu považuje za Božie Slovo, táto jeho viera bude riadiť jeho myslenie, správanie a skutky v Božej bázni. Preto hovorí apoštol Pavol: „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!“ (Rim 12:2).

 

Z knihy autora JOZEF TÓTH - ÚVAHY O ZMYSLE ŽIVOTA

ODKAZ NA STIAHNUTIE KNÍH: https://www.acnesvady.sk/kazen/160

ĎAKUJEME AUTOROVI JOZEFOVI TÓTHOVI A ĎAKUJEME AJ PANI JANE ZA MOŽNOSŤ UVEREJNIŤ TENTO ČLÁNOK.

Biblik.sk

Názory čitateľov radi uvítame na adrese:

biblik@biblik.sk