JEDENIE TELA A PITIE KRVI

19.04.2018 02:28

Manna. Ježiš chlieb života. Vôľa Otcova. Spor so Židmi.

"Vtedy mu povedali: Jaké ty tedy činíš znamenie, aby sme videli a uverili ti? Čo robíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti, jako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba. Na to im povedal Ježiš: Ameň, ameň vám hovorím, že nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva chlieb z neba, ten pravdivý. Lebo tým chlebom Božím je ten, ktorý sostupuje z neba a dáva svetu život. Vtedy mu povedali: Pane, dávaj nám vždy ten chlieb. A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto prijde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. Ale povedal som vám, že ste ma aj videli aj neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von. Lebo som nesostúpil z neba nato, aby som činil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A to je vôľa toho, ktorý ma poslal, Otcova, aby som neztratil ničoho z toho, čo mi dal, ale aby som to všetko vzkriesil v ten posledný deň. Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Vtedy reptali Židia proti nemu, že povedal: Ja som ten chlieb, ktorý sostúpil z neba, a hovoril: Či nie je toto Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca i matku my známe? Jako tedy hovorí tento, že vraj sostúpil som z neba? Vtedy odpovedal Ježiš a riekol im: Nerepcite medzi sebou! Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Je napísané v prorokoch: A všetci budú učení od Boha. A tak tedy každý, kto počul od Otca a naučil sa, ide ku mne. Nie že by niekto bol videl Otca, krome toho, ktorý je od Boha, ten videl Otca. Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli; ale toto je chlieb, ktorý sostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý sostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Vtedy sa dohadovali Židia medzi sebou a hovorili: Jako nám tento môže dať jesť telo? A Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal ten živý Otec, a jako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa jie, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý sostúpil z neba, nie ako čo vaši otcovia jedli mannu a pomreli. Ten, kto jie tento chlieb, bude žiť na veky."

  Ján 6:30-58 

 

-    -    -

Kto chce poznať Pravdu, nad Božím Slovom by mal naozaj hlboko meditovať. Ak človek chodí do kostola na oplatku a uspokojí sa s tým, že veď jie telo Božieho Syna, no veď snáď sa tak do toho Neba dostane, je to fail. Dnešná organizovaná cirkev, ktorá hovorí ľuďom o fyzickom jedení tela a pití krvi Spasiteľa, to sú vlastne farizejovia. Ako vidíme vo verši Ján 6:52, farizejom tiež nedochádza, o čom Pán Ježiš hovorí. Ak pán Ježiš hovorí o duši, nejedná sa o fyzické jedenie tela a pitie krvi, rovnako ako keď Pán Ježiš hovorí o vzkriesení posledný deň, nejedná sa o posledný deň v rámci konca sveta, ani o vzkriesenie fyzického tela.

Starý zákon vyslovene zakazuje pitie krvi, viac v tomto článku: https://www.biblik.sk/news/o-zakaze-jest-krv/

-    -    -