POMÔŽE PACIENTOM S TZV. COVIDOM DRASLÍK? (AKTUALIZÁCIA 1x) / KALIUM AS A HELP FOR COVID PATIENTS? (SK, ENG)

25.01.2021 22:18

Podľa našich pozorovaní, za súčasné počasie môže doslova brutálne rozprašovanie chemtrails do ovzdušia. Nakoľko to padá dole (a vlhkosť určitým spôsobom prispieva k rozpadu jednej z častíc chemtrails na drobný čierny prach) potom majú ľudia zrazu problémy s dýchaním, chrípkové ochorenia a komplikácie spojené so zápalom. Podľa jedného nemeckého výskumníka, ktorý skúmal sneh, obsahoval viac hliníka ako snehu! Skrátka poukázal na obrovské množstvo hliníka v zrážkovej vode. Podľa ďalšieho experta Kristen Meghan, ex-pracovníčky amerického letectva, jedna z najčastejšie rozprašovaných zmesí chemtrails bolo Bárium, železo a oxidy síry. (BaFeSO4) Niektoré príznaky tzv. covid pacientov by mohli splňať aj otravu báriom.

Zaujímalo by ma, ak by sa tu rozprašovali nanočastice, príp. nejaké polymérové častice alebo nové zlúčeniny napr. síry, bária a ďalších ťažkých kovov, či by bolo možné preukázať prítomnosť týchto látok bežnými testami...

-   -   -

"Niektoré bárnaté zlúčeniny [BaO, Ba(OH)2] majú leptavé účinky. A ani inhalácia bárnatých zlúčenín neostáva bez toxických účinkov, spôsobuje poškodenie dýchacej sústavy. Inhalácia síranu bárnatého BaSO4 (v tráviacom systéme netoxického) spôsobuje vážne pľúcne ochorenia." Zdroj tu

Poznámka Biblik: BaSO4 obsahujú aj farby na maľovanie, napr. biely Primalex

Niečo o prvku bárium

Štúdie v anglickom jazyku, ktoré nás zaujali:

"Bárium je ťažký kov z radu dvojmocných kovov alkalických zemín, ktorý bol známy ako svalový jed. Bárium môže spôsobiť človeku otravu, čo môže viesť k závažnej hypokalémii a to môže mať vážne následky."

 

AKTUALIZÁCIA 1:

Poznámka Biblik: JE TEDA PODĽA NÁS VEĽMI PRAVDEPODOBNÉ, ŽE PACIENTOM S TZV. COVIDOM BY MOHOL POMÔCŤ DRASLÍK. Dá sa kúpiť čistý draslík bez prísad vo forme KCL napr. tu, riedime ho so soľou v pomere 50:50. Môže sa takto používať ako bežná soľ na solenie. Jedlo však môže mať trochu inú chuť, ale zrejme málokto to pozná. Čistý draslík je silný - vo vysokých dávkach je jedovatý, treba používať po malých dávkach, podobne ako kuchynskú soľ. (toxicita, resp. akútna otrava kuchynskou soľou je podľa nášho rýchleho google vyhľadania pre NaCl 2,2-4g/kg, toxicita draslíka pre KCL 3,2g/kg) Môžete čistú kuchynskú soľ bez prísad zmiešať 2 diely draslíka a 4 diely soli. Okrem iného, typická chuť takto pripravenej soli s draslíkom by tak nemala prekrývať chuť potravín. Na doplnenie draslíka radšej dávkujte častejšie po menších dávkach a postupne, zvlášť platí u chorých alebo oslabených ľudí, ale aj pre zdravých. Napr. hodí sa pridať štipku draselnej soli a štipku kuchynskej soli do osmotickej vody. Na doplnenie draslíka je lepšie draselnú soľ (KCL) používať po štipkách a postupne. Nám sa osvedčil KCL s kuchynskou soľou v pomere 50:50, na dlhodobé používanie ako bežná soľ na solenie však stačí aj pomer 2 diely KCL na 4 diely soli.


 

ENGLISH:

According to our observations, the current weather is caused by literally a brutal spraying of chemtrails into the air. Moist and rainy weather may help to disintegrate one of the chemtrails compounds into the tiny black dust. As it falls down and polluting the air, people suddenly have difficulty with breathing, symptoms of flu, and complications associated with inflammation. (the permanent foggy weather could be explained by spraying a small particles into the air, they're an ideal condensation nuclei) According to a German researcher - a doctor who was examinating snow, it contains more aluminum than snow! In short, he pointed on the huge amount of aluminum in the rainwater. The U.S. airforce enviromental expert Kristen Meghan said, the most commonly sprayed mixture of chemtrails was barium, iron and sulfur oxides. (BaFeSO4)

Some symptoms of the so-called covid patients could also meet barium poisoning. Is possible by a common testing to proof nanoparticles or some new polymer compounds of sulfur, barium, or alumium? Could be the barium poisoning  discovered by a standard test?

-      -      -

"Some barium compounds [BaO, Ba (OH) 2] may cause alkali burns. Inhalation of barium compounds doesn't remain without toxic effects, it causes damage to the respiratory system. Inhalation of barium sulphate BaSO4 (non-toxic in the digestive system) causes serious lung diseases." Source slovak here

Bible Note: BaSO4 also contains paints for painting walls, especially the white color.

Some studies about barium poisoning and hypokalemia - english:

 

"Barium is a heavy metal from a series of divalent alkaline earth metals that has been known as muscle poison. Barium can cause human poisoning, which can lead to severe  hypokalemia  and this can have serious consequences."