NAJVÄČŠIE PRIKÁZANIE

15.02.2021 12:35

Najväčšie prikázanie.

28Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, keď ich bol počul dohadovať sa, a vediac, že im dobre odpovedal, opýtal sa ho: Ktoré prikázanie je najprvšie od všetkých? 29A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: Čuj, Izraelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden! 30A: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. 31A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Iného prikázania väčšieho nad tieto niet. 32A zákonník mu povedal: Dobre, Učiteľu, pravdu si povedal, že je len jeden Bôh, a nieto iného krome neho, 33a milovať ho z celého srdca a z celého umu a z celej duše a z celej sily a milovať blížneho jako samého seba je viac ako všetky zápaly a iné obeti. 34A Ježiš vidiac, že rozumne odpovedal, riekol mu: Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A nikto sa ho už viacej neopovážil opytovať. [Marek 12:28-34]

-   -   -

Poznámka Biblik:  Včera bolo Valentína, viac ľudí ako obvykle prejavilo lásku k blížnemu. Bolo to cítiť na celej Zemi. Svet môže vyzerať ináč, ak by sme ustavične vo všetkom, čo robíme a na čo myslíme mali na zreteli Najväčšie prikázanie. Toľko ľudí sa modlí, ale efekt nie je ani taký, ako keď pár zamilovaných ľudí urobí na Valentína niečo pre svoju lásku.

Ako pristupujeme k modlitbám a meditáciám?

Ako môžeme tak milovať Boha? (čo je srdce, čo je duša, myseľ, sila?)

Ako mať celé srdce, dušu, myseľ a silu pre Boha?

A ako môžeme mať aspoň takú silu, ktorá sa viditeľne prejavuje pozitívnymi vibráciami a zvýšeným pokojom na Valentína alebo vo dňoch skupinových meditácií? Pán Ježiš hovorí:

"Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí." Matúš 7:7-8

"...o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia!" (Matúš 7:11)

- - -

o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí h

"Každá Vaša meditácia alebo modlitba musí byť predýchnutá láskou." Mahariši z Arunačály