S.N. LAZAREV: O ŽENÁCH / S.N. LAZAREV: ABOUT WOMEN (SK, ENG)

08.01.2019 10:54

Otázka pacientky:

Vôbec nemôžem zaspať. Som už z toho na smrť unavená. Mám malého syna, manžela, dom, prácu. Lekári sa usmievajú a neveria mi, vravia: keby to bola pravda čo nám tu rozprávate, už dávno by ste zomreli alebo skočili pod vlak. Už som o všetko stratila záujem. Som plná apatie, úzkosti, som bez energie. Neviem už ani ako chodím, ani ako dýcham. Pocity tiež nemám žiadne. Nemôžem myslieť. Nie je to ani smrť, ani život.  Mám 36 rokov. Ako mám žiť ďalej? Nevidím nádej na zlepšenie, ale veď beznádejné situácie nebývajú... Čo mi môže pomôcť?

Sergej Nikolajevič Lazarev

Existuje taká anekdota. Mladá žena sa pýta farára: "Otče, aký je Váš postoj k základným aspektom existenciálnych otázok existencie človeka v rámci globálneho rozvoja našej civilizácie?" A farár zalamuje rukami: "Ach, hus jedna bláznivá, je čas sa vydávať, bezodkladne sa vydaj!"

Žena by nemala moc premýšľať. Mužovi je dovolené premýšľať, lebo jeho pýcha je vyvážená rizikom, možnou smrťou. Muž musí byť ochrancom, musí byť pripravený kedykoľvek sa rozlúčiť so životom. Pokiaľ však muž hynie, žena musí žiť. Pre ženu je dobrý spôsob ako prekonať pýchu menej myslieť a viac žiť svojimi pocitmi. Muž je duch a žena je telo. Keď muž žije viac intelektom a žena svojimi citmi, vtedy tento dialektický pár tvorí rovnako harmonickú rodinu, ako aj harmonický priateľský pár. Toto je spojenie protikladov. Pokiaľ žena upadá do duchovnosti, začne potláčať svoje pocity, a keď má rovnako duchovného manžela, potom vznikajú problémy s narodením detí, ich zdravím, rozpadá sa rodina, atď.

Musíme sa naučiť myslieť svojimi pocitmi, žiť pocitmi. Žiť podľa princípu "Chcem alebo nechcem." Existuje výraz: "Čo chce žena, to chce Boh." Boh s nami komunikuje prostredníctvom duše, pretože duša vyšla z Boha. A duša - to sú naše city. Žena, ktorá žije svojimi citmi, je častokrát omnoho múdrejšia ako muž, ktorý žije podľa logiky a rozumu. Keď sa však žena v záujme nových tradícií súčasnej civilizácie vzdáva svojich pocitov, teda toho, čo jej ukazuje cestu, a naopak začína žiť svojim vedomím, potom nech počíta s problémami. Excitované vedomie vedie k nespavosti. Ale veď sny nám boli dané, aby sme si odpočinuli od svojho ega, od svojho vedomia. U Vás sa jedná o klasický obraz predráženého vedomia, vybudeného ega a o snahu mať zvýšenú kontrolu nad situáciou. Začnite tým, že prestanete myslieť a začnete žiť svojimi pocitmi. 

 
S.N. LAZAREV,  PROJEVY PÝCHY - nová vynikajúca kniha
 
 

ENGLISH: quick translate thanks to: translate.google.com, corrections by Biblik

Question of a female patient:
I cannot sleep at all. I'm already tired of it. I have a small son, a husband, a house, a job. Doctors are laughing and they don't believe me, they're saying: if it was true what you are talking about here, you would have died or jumped under a train. I've lost all my interests. I'm full of apathy, full of anxiety, and I have a lack of energy. I don't know how am I walking, dunno how I'm breathing. I have no feelings as well. I cannot think. This is neither death nor life. I'm 36 years old. How do I live further? I don't see hope for improvement, but there is no hopeless situation, isn't it? What can help me?

Sergey Nikolayevich Lazarev
There is such an anecdote. The young woman asks the priest: "Father, what is your attitude to the basic aspects of existential questions of human existence within the global development of our civilization?" And the priest wraps with his hands: "Oh, crazy goose, it's time to get married, get married as soon as possible!"
A woman shouldn't think too much. The man is allowed to think, because his pride is balanced by the risk, the possible death. A man must be a protector, he must be ready to die at any time. But if a man dies, a woman must live. For a woman, a good way to overcome her pride is to think less and more to live with her feelings. A man is a spirit and a woman is a body. When a man lives with more intellect and a woman more with her feelings, this dialectic pair, and this pair is a harmonious and friendly couple. This is a combination of opposites. If a woman falls into spirituality, she begins to repress her feelings, and when she also has a spiritual husband, there are problems with the birth of children, their health, the family is falling apart, etc.
We have to learn to think through our feelings, we have to live by our feelings. To live according to principle "I want or I don't want". There is an expression: "What woman wants, God wants." God communicates with us through the soul, because the soul has come out of God. And soul - that's our feelings. A woman who lives with her feelings is often much smarter than a man who lives according to logic and brain. However, when a modern woman gives up her feelings, (and feelings always shows a woman her way) trying to live with her consciousness, then she will have always problems. Excited consciousness leads to insomnia. But our dreams are given us to rest from our ego, from our consciousness. You are a classic image of overwhelmed consciousness, excited ego. This is the result of forced control over the situation*. Start by stopping to think and start living with your feelings.

Sergey Nikolayevich LAZAREV - THE SYMPTOMS OF YOUR PROUD 

                                                         (new most amazing book)

*all situations are created by God, we shall accept it and on the other side to do something with it. To do something, but not at all costs. Always avoiding something or always forcibly doing something is not wise ; note added by Biblik