TRI ZOSKOKY DO NEZNÁMA

20.02.2018 13:19

Každý človek je v živote často, ba denne vystavený menším či väčším výzvam, ktoré vyžadujú rozhodnutie. Tieto rozhodnutia, pozitívne či negatívne, majú veľký vplyv na život človeka, na jeho budúcnosť, na život jeho rodiny, ba často na celé generácie.

Niektoré zlé rozhodnutia človeka v dôležitých veciach bytostne, často nenavrátiteľne a nenapraviteľne, zákonite a osudovo determinujú, predurčujú jeho budúcnosť, budúcnosť jeho potomkov a možno aj ich osud vo večnosti. Kým „pokolenie priamych bude požehnané“ (Žalm 112,1-2).

V živote človeka sú dôležité tri rozhodnutia. 

 

To prvé dôležité rozhodnutie je voľba povolania. 

Predsa nie je jedno, akou činnosťou prežijem tento pozemský život!

 

Druhé dôležité rozhodnutie je voľba životného partnera. 

Predsa nie je jedno, s kým prežijem tento pozemský život!

 

Najdôležitejším rozhodnutím však je rozhodnutie ohľadom spasenia: prijatie Ježiša Krista za svojho osobného Spasiteľa a Pána svojho života. 

Od tohto rozhodnutia totiž závisí večný osud, spasenie či zatratenie človeka. 

Predsa nie jedno, kde budem tráviť večnosť!

 

Po prvé, rozhodnutie prijať či odmietnuť Pána Ježiša Krista, 

je prejavom postoja človeka k osobe Pána Ježiša Krista, 

a postoja jeho vzťahu k Bohu. 

Týmto svojím rozhodnutím (prijatím alebo odmietnutím) človek vyjadruje, aký je jeho postoj k osobe Ježiša Krista a k osobnému vzťahu s Bohom. 

 

Po druhé, toto rozhodnutie je prejavom postoja človeka k ponúknutej Božej milosti, či ju prijme alebo ju odmietne. 

A preto je toto rozhodnutie predovšetkým prejavom osobnej voľby človeka o svojom večnom osude. 

 

Každý človek v závislosti od odpovede na túto „pilátovskú“ otázku: „Čo mám spraviť s Ježišom?“ – sa sám rozhoduje o svojom posmrtnom živote, o svojom spasení či zatratení. 

 

Táto šanca, rozhodnúť sa pre Ježiša, sa pre niekoho ponúka 

po čase viackrát, pre niekoho len raz v živote. 

Keď človek rozhodnutie odkladá, možno prepásol poslednú šancu v živote rozhodnúť sa pre večný život.

 

Z knihy autora JOZEF TÓTH - TRI ZOSKOKY DO NEZNÁMA

ODKAZ NA STIAHNUTIE KNÍH: https://www.acnesvady.sk/kazen/160

Ďakujeme autorovi za možnosť uverejniť tento článok. Ďakujeme pani Jane za informáciu, ktorá nás nasmerovala k týmto hlbokým úvahám.

Biblik.sk