ZLOŽENIE PFIZER VAKCÍNY / PFIZER COVID VACCINE INGREDIENTS (SK, ENG)

26.12.2020 19:59

Server aeronet.cz o vakcíne Pfizer Comirnaty píše / czech server aeronet.cz has released article about Pfizer Comirnaty vaccine:

"Léčivou látkou je mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19. Po naředění obsahuje injekční lahvička 5 dávek po 0,3 ml s 30 mikrogramy mRNA v každé dávce. / "The active substance is the mRNA vaccine against COVID-19. After dilution, the vial contains 5 doses of 0.3 ml with 30 micrograms of mRNA in each dose."

 • Dalšími složkami jsou / other ingredients:
 • ALC-0315 (english link)
 • ALC-0159
 • kolfosceryl-stearát / kolfosceryl stearate
 • cholesterol / cholesterol
 • chlorid draselný / KCL
 • dihydrogenfosforečnan draselný / KH2PO4
 • chlorid sodný / NaCl
 • dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného / Na2HPO4.2H2O
 • sacharosa / sacharose
 • voda pro injekci / water for injection

 

ALC0315: "ALC-0315 (((4-Hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)) is a component of the lipid mixture used in the SARS-CoV-2 vaccine, BNT162b2, from BioNTech and Pfizer to form lipid nanoparticles."
https://en.wikipedia.org/wiki/ALC-0315

- komponent zmesy lipdov použitý v SARS-CoV-2 vakcíne atď. na formovanie tukových nanočastíc

ALC-0159 (Polyetylénglykol) - Polyetylénglykol je nefrotoxický, ak sa aplikuje na poškodenú pokožku. https://sk.wikipedia.org/wiki/Polyetyl%C3%A9nglykol

ALC-0159 (Polyethylene glycol) - nefrotoxic even if applicated on damaged skin! (source SKwiki)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0041008X82900163

pri hľadaní toxicity sme pozerali aj výsledky pre Ethylene glycol, čo je podobná molekula / another results for ethylene glycol (similar molecule): "Toxicity and death may occur after drinking even a small amount. Ethylene glycol is a colorless, odorless, sweet liquid, commonly found in antifreeze (storing info bellow). It may be drunk accidentally or intentionally in a suicide attempt." / Toxicita a smrť môže spôsobiť už vypitie malej dávky. Etylénglycol je protimrznúca zmes (túto vakcínu podľa  angl. zdrojov  dávajú do mrazáku)

(page no longer exists ↑ stránka už neexistuje)

 

Príznaky sa podobajú tomu, čo zažila táto sestrička / this nurse got this ↓ on air:

"Ethylene glycol poisoning is poisoning caused by drinking ethylene glycol.[1] Early symptoms include intoxication, vomiting and abdominal pain.[1] Later symptoms may include a decreased level of consciousness, headache, and seizures.[1] Long term outcomes may include kidney failure and brain damage.[1] Toxicity and death may occur after drinking even a small amount.[1]"
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_glycol_poisoning

- počiatočné symptómy intoxickácie: zvracanie a bolesti v bruchu. Neskôr sa môžu objaviť: znížená úroveň vedomia, bolesti hlavy a kŕče. Z dlhodobého hladiska to môže byť: zlyhanie ľadvín a poškodenie mozgu