OBCHODNÉ PODMIENKY

Kód produktu: AD2637
Vaša cena: 7 500 000,00 €

 

POKIAĽ CHCETE DOMÉNU BIBLIK.SK KÚPIŤ, CENA JE 7.500.000 €

IF YOU WANT TO BUY DOMAIN BIBLIK.SK, THE PRICE IS 7.500.000 €

tel./phone: 00421 32 240 00 65

- - -

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nové znenie obchodných podmienok, platné od

19.7.2018; 14:52

(doplnené - bod ODOSIELANIE DO ZAHRANIČIA 12.8.2019, 18:03 a 30.8.2019 19:56)

(doplnené 7.12.2020 - Povinnosti kupujúceho)

 

Vymedzenie pojmov

         1.     Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.biblik.sk je spoločnosť:

                 WEBNODE AG,  so sídlom v Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švajčiarsko.

         2.     Predávajúcim a Správcom www.biblik.sk (ďalej len Správca) je: Miroslav Raninec – biblik.sk,

                 so sídlom: Biblik.sk, Soblahovská  1108/21, 911 01 Trenčín, tel.: 032/240 00 65,

IČO: 41859545, DIČ:  1122806113

Číslo účtu pre platby a príspevky:

IBAN: SK8583300000002101425963

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

3.  Dodávateľom tovarov,  služieb a poskytovateľom rady a pomoci ponúkanej na e-shope www.biblik.sk  je spoločnosť:

Miroslav Raninec-Biblik.sk so sídlom Soblahovská 1108/21, 911 01 Trenčín, tel.: 032/240 00 65,

e-mail: biblikZAVINÁČbiblik.sk; IČO: 41859545, DIČ: 1122806113

4.     Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

5.     E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6.     Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7.     Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8.     Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

9. Kupujúci je povinný riadiť sa predovšetkým dobrými mravmi, žiadame našich zákazníkov o normálnu komunikáciu, informovanosť, diskrétnosť a korektnosť, ktorá je samozrejmosťou rovnako aj u nás.

10. Dodávateľ má právo predaj produktov na stránke biblik.sk pozastaviť, (napr. čase dovolenky, letných prázdnin a pod.) pozastavenie predaja oznámiť a v oznámenom čase produkty a služby nedodávať ani nevybavovať žiadnu komunikáciu.

        11. E-mailovú adresu uverejňujeme v tvare biblikZAVINÁČbiblik.sk, kôli spamovej ochrane.

PROSÍME VÁS ZMAŽTE "ZAVINÁČ" A NORMÁLNE NAPÍŠTE @

 

Podmienky používania internetovej stránky

Vstupom na www.biblik.sk, jej používaním a prehliadaním súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, stránku www.biblik.sk pre prehliadanie a nakupovanie cez internet máte právo nepoužívať. Správcom stránky je spoločnosť Miroslav Raninec – Biblik.sk, so sídlom Soblahovská 1108/21, 911 01 Trenčín, tel.: 032/240 00 65, e-mail: biblikZAVINÁČbiblik.sk; IČO: 41859545, DIČ: 1122806113

 

Správca je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke.

Tento dokument obsahuje rôzne informácie a právne informácie týkajúce sa obsahu stránky a vzájomnej komunikácie. Tu uvedené právne informácie sú platné pre túto stránku a nemusia platiť a vzťahovať sa na ďalšie internetové stránky správcu.

 

Spôsob objednávania

Objednávať tovar si môžete on-line priamo na www.biblik.sk. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu biblikZAVINÁČbiblik.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu a telefónne číslo.  Objednávku môžete zaslať aj písomne - na adresu uvedenú v kontaktoch, prípadne telefonicky na tel. č. 032 /240 00 65 a my vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, k uzavretiu ktorej sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim, a zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

 

ODOSIELANIE DO ZAHRANIČIA:

V prípade požiadavky zo strany kupujúceho na zaslanie tovaru do zahraničia bude kupujúci informovaný o cene poštovného, ak kupujúci s navýšením ceny poštovného nesúhlasí, má právo objednávku zrušiť. Pri zasielaní tovaru do zahraničia vyžadujeme platbu prevodom, kupujúci by prevod mal uskutočniť až po oznámení výšky poštovného do zahraničia. Spoločnosť Biblik.sk informuje zákazníkov o cene poštovného do zahraničia e-mailom, príp. telefonicky.

 

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. V prípade zásielok do zahraničia oznámime zákazníkovi cenu tovaru vrátane poštového do jeho krajiny. Ak zákazník nekomunikuje, alebo nesúhlasí s výškou
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 4. Nový, bezchybný, kvalitný a nepoškodený tovar pokiaľ v popise produktu nie je uvedené ináč

 

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou spoločnosťou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou službou.
 4. Obsahovú náplň knihy oficiálne vydanej vydavateľom.
 5. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Našich zákazníkov sa snažíme o týchto veciach pravdivo informovať.
 6. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, nemôžeme to považovať za oprávnenú reklamáciu.
 7. Zmeny na stránke, ktoré bez nášho vedomia najmä kôli zmenám v legislatíve vykonáva spoločnosť WEBNODE AG, so sídlom v Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švajčiarsko.
 8. Nedodanie tovaru a nedostupnosť na kontaktnom tel. čísle a e-mali počas oznámenia o dovolenke (obvykle uvedené červeným písmom v úvode obchodných podmienok)
 9. V prípade objednávok a platby na účet počas dovolenky nezodpovedáme za dĺžku doby vrátenia peňazí ani za dĺžku doby dodania tovaru

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb ich bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 2. Zaplatiť  za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 3. Normálne jednať a normálne a pravdivo komunikovať s nami

V prípade, ak by si kupujúci po uskutočnení objednávky tovar neprevzal, prípadne tovar prevezme a rozhodne sa ho vrátiť, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody (najmä náklady na poštovné, balné, dobierku a všetky náklady súvisiace s prepravou tovaru) V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia tovaru a takisto aj náklady na vrátenie tovaru. Bod 3 - Normálne jednať a normálne a pravdivo komunikovať s nami znamená aj to, že kupujúci od nás nebude vyžadovať v prípade vrátenia bezchybného tovaru vrátenie nákladov na poštovné - ak vráti tovar nepoškodený, bude mu vrátená iba plná cena za tovar, nie však vyúčtované poštovné, balné, dobierka. V prípade vrátenia bezchybného tovaru požadovať späť aj vyúčtované poštovné - to nepovažujeme za normálne jednanie.

 

 

Ceny tovaru a zasielanie do ČR a do zahraničia

Zákazníkom garantujeme výšku ceny platnú pri zadaní záväznej objednávky. Vyhradzujeme si právo na zmenu poštovného v prípadoch:

1.) zmeny cenníka Slovenskej pošty, resp. doručovacej spoločnosti. O novej cene poštovného Vás budeme informovať. Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny cien na internetovej stránke. Dokladom o predaji je príjmový doklad resp. faktúra, môže byť vystavená v písomnej alebo elektronickej forme a slúži zároveň ako dodací a záručný list. Ak nie je stanovené inak, k cene tovaru je na príjmovom doklade resp. faktúre pripočítané aj odsúhlasené poštovné

2.) ak si zákazník praje doručiť tovar do zahraničia, novú výšku poštovného do jeho krajiny mu oznámime, ak so zmenou ceny poštovného nesúhlasí, má právo objednávku zrušiť (napr. Anglicko cena poštovného obvykle 21-27 € vrátane poistenia)

3.) V prípade osobného odberu vopred dojednanú cenu za poštovné je možné odpočítať

 

Reklamačné podmienky a vrátenie tovaru

Zákazník je povinný dôkladne sa zoznámiť s dodaným tovarom a o zistených chybách informovať predávajúceho do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Poškodený tovar zašlite späť poštou na adresu: Biblik.sk, Soblahovská 1108/21, 911 01 Trenčín

 

Písomné oznámenie o zistenej chybe zaslané predávajúcemu musí obsahovať stručný popis chyby a spôsobu, akým sa prejavuje. Pri CD a DVD treba uviesť stopu a čas, pri ktorom sa chyba prejavuje,  pri knihách Vás prosíme vyznačte čísla poškodených alebo chýbajúcich strán. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený nesprávnym zaobchádzaním, prípadne prehrávacím zariadením kupujúceho. K reklamácii je potrebné priložiť kópiu dokladu o zaplatení a kópiu faktúry. Reklamovaný tovar vám vymeníme za nový, prípadne za iný podľa Vášho výberu, alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Na všetok u nás zakúpený tovar sa vzťahuje 24-mesačná záručná lehota. Predávajúci si v zmysle zákona vyhradzuje 30-dňovú lehotu na posúdenie reklamácie. V prípade vrátenia bezchybného tovaru je kupujúci povinný poslať ho do 7 pracovných dní od doručenia na adresu v nepoškodenom pôvodnom obale. Vzťahuje sa to aj na produkty balené v ochrannej fólii – ak je fólia poškodená alebo odstránená, vrátenie bezchybného tovaru nemôžeme akceptovať (DVD a CD nesmie byť poškodené, týka sa to aj plastového obalu).

 

Ochrana osobných údajov

Správca si cení Váš záujem o obsah www.biblik.sk a rešpektuje Vaše súkromie. Niektoré údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú návštevníci stránky správcovi, môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len zákon)

Správca okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľoch/návštevníkoch stránky. Všetky údaje, ktoré návštevníci poskytnú správcovi, budú spracované v zmysle zákona a nebudú poskytnuté tretím osobám. Nezodpovedáme však za prevádzkovateľa stránky www.biblik.sk - spoločnosť WEBNODE Webnode AG, so sídlom v Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švajčiarsko.

Spoločnosť Miroslav Raninec-Biblik.sk, so sídlom Soblahovská 1108/21, 911 01 Trenčín, IČO: 41859545, DIČ: 1122806113, nezodpovedá za porušovanie dobrých mravov, ani za porušovanie týchto obchodných podmienok, za zhromažďovanie osobných údajov ani za porušenie platnej legislatívy Slovenskej republiky zo strany prevádzkovateľa stránky www.biblik.sk - spoločnosť WEBNODE AG, so sídlom v Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švajčiarsko.

 

Vlastníctvo

Všetky materiály, ktoré sú použité na tejto stránke (dokumenty, logá, grafiky, zvuky, obrázky, videá atď.), sú chránené obchodnou úpravou a inými zákonmi. Práva súvisiace s duševným vlastníctvom prislúchajú správcovi a/alebo prípadnému poskytovateľovi tretej strany.

Linky na externé stránky

Správca stránky nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah stránky tretích strán, na ktoré existujú prepojenia zo stránky správcu. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v nijakom prípade neznamená, že správca schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah.


- - -

PROSÍME VÁS PODPORUJTE ŠÍRENIE TÝCHTO KRITICKY DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ Biblik.sk a ZDIEĽAJTE INFORMÁCIE NA biblik.sk/clanky , UROBÍTE TAK ASPOŇ NIEČO V BOJI PROTI SATANISTICKEJ VLÁDE ZLOČINCOV:

↓ PODPORUJ Biblik.sk - č. účtu ↓

SK8583300000002101425963

ĎAKUJEME.

Please support publishing informations about crimes of satanistic elites - please support Biblik.sk and sharei nformations from biblik.sk/clanky

Please do something against the satanistic world government!

PLEASE DONATE Biblik.sk @ our account No.:

SK8583300000002101425963

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

THANK YOU