MALÁ ODCHÝLKA OD KURZU SPÔSOBÍ MINUTIE CIEĽA

20.08.2020 11:51

- - -

V predchádzajúcej 5. kapitole knihy Deuteronomium nájdeme Desať Božích Prikázaní. V nasledujúcej 6. kapitole, z ktorej sú horeuvedené verše, Boh hovorí o nevyhnutnosti zvyknúť si chodiť v Jeho Ustanoveniach. Základom je milovať Boha, uctievať Ho a rásť v láske k Jedinému Bohu (Dt 6:4) čo samozrejme mainstreamové náboženstvo, ktoré uctieva Máriu, svätých a anjelov ako na roveň Bohu - to okamžite vedie ľudí niekoľko stupňov od kurzu! (Chceli by svätí, Mária a anjeli aby sme ich uctievali ako Boha, aby sme sa k  Nim modlili, alebo aby sme sa im klaňali? Určite nie! (pozri aj Zj 19:1-10) Aj svätí a anjeli majú svojho šéfa - Jediného Boha, Ktorý všetko počuje a ak treba, ich pošle. Svätý anjel tiež môže plniť iba vôľu jediného Boha, nazdávam sa, že krídla sú určitý symbol zachvievania sa vo Vôli Božej, akonáhle by sa anjel odklonil, čo sa už raz stalo Luciferovi a jeho prívržencom, padá, akoby stratil krídla. Z Biblie je zrejmé, že aj svätí anjeli môžu zhrešiť, teda anjeli sú o málo viac ako ľudia.

Ako by to vyzeralo, ak by sa napríklad planéta Zem čo i len trošičku odklonila zo svojej Bohom ustanovenej dráhy? Mohlo by to spôsobiť ohrozenie života na Zemi. V knihe Deuteronomium 6:2 Boh hovorí: "Choďte presne v Mojich ustanoveniach, veľmi na Ne dbajte "aby sa predĺžili tvoje dni na Zemi".

Ako by to vyzeralo, ak by sa loď pri zaoceánskej plavbe čo i len o jeden stupeň odchýlila od kurzu? Taká drobná ochýlka spôsobí v závislosti od dĺžky plavby úplné minutie cieľa! Viete si predstaviť tie následky: zdržanie, opätovné hľadanie cesty, nová navigácia, minutie vypočítaného paliva a podobne... Stojí to čas, peniaze aj energiu na návrat, a môže to skončiť aj úplnou katastrofou. Mnoho ľudí sa len krúti v kalných vodách a nemôžu nájsť cestu späť, potrebnú energiu na odpútanie sa z odporných vírov môže dať Boh skrze hlboké pokánie, ak sa naozaj ľudia budú snažiť chcieť žiť podľa Božích Prikázaní bez výhrad, ak Boha naozaj budú chcieť milovať, majú ešte šancu na návrať! Presné inštrukcie v troch bodoch  tu: https://www.biblik.sk/news/billy-graham-put-your-heart-into-the-right-place/

 
"Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord; And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you:" Acts 3:19-20 "Čiňte také pokánie, aby ste ostali premenení, ostaňte premenení aby váš hriech bol dočista vybielený*, a potom príde ten čas občerstvenia od tvári Pánovej; a On pošle Pána Ježiša Krista, o Ktorom vám už dávno bolo kázané." Skutky 3:19-20 voľný preklad angl. Biblie Kráľa Jakuba (KJV) *úplne vypraný, vykorenený aj z myšlienok

Pri dlhšej plavbe napríklad západným smerom z Austrálie do Južnej Ameriky taká drobná odchýlka by mohla zaviesť loď miesto krásnej teplej krajiny až ku brehom Antarktídy. Preto by mali byť Božie Prikázania, Ktoré sú úplne prirodzené a normálne, súčasťou základnej výchovy. Samozrejme má to byť spojené s pochopením, KTO alebo ČO JE BOH, načo človek žije a KTO alebo ČO je vlastne človek? Bohužiaľ, Boh a Božie Prikázania sa spájajú len s kostolom, ľudia si myslia, že to sú len také cirkevné veci. Prosím vás nespájajte si Bibliu a Božie Prikázania s učením mainstreamovej cirkvi!

David Wilkerson hovorí, že najviac ľudí ide do pekla vďaka cirkvám. Áno, pretože poučovať človeka, aby sa z celej sily snažil vykoreniť každý hriech zo svojho života ľudí strašne obviňuje a ak by sa ľuďom život v čistote začal skutočne dariť, už by nikto nepotreboval ani spoveď ani žiadne rituály, bol by samostatný a slobodný! Súčasná cirkev ťažko môže k tomuto vychovávať ľudí. Ľudia si chcú oddýchnuť po práci a rôzne náboženské organizácie sa podobne ako obchodníci potrebám svojich zákazníkov jednoducho prispôsobujú a ponúkajú im rôzne produkty, o ktorých ich presviedčajú, že ich potrebujú! Takzvané sviatosti sú vlastne obchodným produktom najrozšírenejšej náboženskej organizácie na svete, je to len čistenie vonka pohára (Matúš 23:25-28), na to najdôležitejšie - vnútornú premenu-Znovuzrodenie človeka (Ján 3.kapitola) sa príliš nedbá, znovuzrodenie sa nezdôrazňuje, ale stále len sviatosti, sviatosti - odoberajte náš produkt! (samozrejme ho vyhlasujú za najsvätejší, podobne ako firmy vyhlasujú svoj produkt za najlepší)
Naozaj málokedy má kázeň požehnaný farár, ktorý má Slovo od Boha a taký farár by sa najskôr ani dlho neohrial v žiadnej z mainstreamových cirkví! A pritom, väčšina ľudstva sa dopúšťa iba takej drobnej odchýlky od Božích Prikázaní a vidieť, že ľudstvu hrozí katastrofa! Nič sa neudeje len tak samé od seba, aj každá choroba, mor alebo katastrofa má svoje príčiny! Obvykle ľudstvo niečo úplne prehliada, dobrý príklad na ilustráciu je tu, aj svetové vedecké špičky sa môžu mýliť, čo ak sa mýlia aj tie náboženské?

-   -   -

Božie Prikázania, alebo aj Vesmírne Zákony, sú popísané v Biblii a Pán Ježiš Kristus ich zhrnul do jedinej vety:

Ak by sme Boha naozaj milovali celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou, nikdy by sme neboli schopní žiadneho hriechu. Boh, Jeho Učenie, Ktoré nám zanechal a láska k Nemu, by nám boli prednejšie než čokoľvek. S láskou k Bohu vzrastá aj láska k ľuďom. Život v odchýlke od Božích Prikázaní je klamstvo, faloš! Preto sa satan snaží spôsobiť odchýlku, keď človek iba trochu prispí a pokračuje ďalej v živote v hriechu, vedie to k nešťastiu a smrti. Bezbožný človek je ako loď bez kapitána, kam si zmyslí, tam otočí loď a pritom následky nemôže ani len tušiť! Božie Prikázania sú dané človeku na to, aby na Zemi bolo dobre, aby svoj čas a energiu využil na veci, ktoré majú skutočnú cenu. Ostatní, ktorí vôbec nehľadia na Boha, nech sú akokoľvek vzdelaní, podobajú sa zvieratám, ktoré možno rozšíria svoje teritórium, budú mať veľa uznania od svojich zvieracích kolegov a možno aj veľa potomkov, ale ich život nie je ľudský život! Ak nehľadajú Boha a Jeho Vôľu, stále je ich úroveň iba úroveň zvieraťa a svet menia v džungľu. Verme, že ich dni plné lží sa končia, oni o lásku ani o pravdu nikdy nestáli!

-   -   -
"Nenávidím falše a mám ju v ohavnosti; ale milujem tvoj zákon."    Žalm 119:163
 
"Keby tvoj zákon nebol mojou rozkošou, už by som bol dávno zahynul vo svojom trápení. Nikdy nezabudnem tvojich nariadení, lebo nimi si ma obživil. Tvoj som ja; zachráň ma, lebo zpytujem tvoje nariadenia. Bezbožníci očakávali na mňa, aby ma zahubili; ale ja uvažujem o tvojich svedoctvách. Každej veci dokonalej vidím koniec; ale tvoje prikázanie je veľmi široké. Mem. Ako veľmi milujem tvoj zákon! Každého dňa je on mojím premýšľaním. Tvoje prikázanie ma robí múdrejším nad mojich nepriateľov, lebo ono je mojím na veky. Rozumnejší som nad všetkých svojich učiteľov, lebo tvoje svedoctvá mojím rozmýšľaním. Som opatrnejší ako starci, lebo pozorujem na tvoje nariadenia. Zdržujem svoje nohy od každej zlej cesty, aby som ostríhal tvoje slovo. Neuchyľujem sa od tvojich súdov, lebo ma ty vyučuješ."                 Žalm 119:92-102