NEBEZPEČENSTVO EKUMENIZMU

09.09.2017 00:35

BIBLIK.SK ANI ĽUDIA, KTORÍ STRÁNKU BIBLIK.SK PRE VÁS TVORIA NIE SÚ ČLENMI  ŽIADNEJ ORGANIZÁCIE. UŽ NIE JE ČAS CHODIŤ PO CHRÁMOCH A HĽADAŤ U FARÁROV BOŽIU LÁSKU, MILOSŤ A ODPUSTENIE!

DNES UŽ KONEČNE MNOHÍ KRESŤANIA Z BOŽEJ MILOSTI POCHOPILI, ŽE PÁNA BOHA A JEHO PRÍTOMNOSŤ=LÁSKA, MILOSŤ, ISTOTA, ŠŤASTIE, RADOSŤ.... -TREBA HĽADAŤ VO SVOJOM SRDCI.

(nápoveda a pomôcky: TICHO, MODLITBA, SVÄTÁ BIBLIA)

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nebezpečenstvo ekumenickej Biblie  

 

Žijeme vo vážnej dobe. Proroctvá Božieho Slova sa napĺňajú pred naším zrakom. Jedným zo znamení skorého druhého príchodu Pána Ježiša Krista je aj ekumenické hnutie.

V súčasnom kresťanskom svete sa veľa hovorí o ekumenickom hnutí. Túžba po jednote kresťanstva sa môže zdať pre bežného, neinformovaného človeka ako niečo nádherné a veľmi potrebné a dôležité. Všetky ekumenické bohoslužby sa nesú v znamení chválorečenia lásky a porozumenia medzi kresťanmi, kde sa často citujú verše z evanjelia Jána 17,21 – "aby všetci boli jedno." Ale to všetko je klam a zdanie.

Táto zhubná duchovná epidémia už prenikla do takmer všetkých kresťanských cirkví a náboženských spoločností. Je to len naplnenie 13. Kapitoly knihy Zjavenie. Uvedomujeme si vôbec čo sa skrýva v ekumenickom hnutí a kto ho vlastne riadi? Je to protibožská koalícia babylonských cirkví, pripravujúcich sa pod vatikánskym vedením na boj proti tým, ktorí budú zachovávať Božie prikázania a riadiť sa svedectvom Ježišovým – čo je Duch proroctva.

Nezabudnime, rímskokatolícka cirkev sa nemení a nikdy sa nevzdá nároku na neomylnosť. Katolicizmus ako náboženský systém nezodpovedá Kristovmu evanjeliu dnes o nič viac, ako v ktoromkoľvek období svojich dejín. Reformačné cirkvi uzatvárajú s katolíckou cirkvou dohody a robia ústupky, ktoré prekvapujú aj samých katolíkov do tej miery, že ich sotva vedia pochopiť. Ľudia nechápu, čo sa skrýva za hnutím ekumenizmu, ktorý nemá záujem sa zjednotiť na zásadách Božieho Slova, ale ktorý v podstate napĺňa to, čo povedal pápež Pius XI. v encyklike Mortalium animos – že ekuména je vlastne návrat do rímskokatolíckej cirkvi.

K ekumenickému hnutiu neoddeliteľne patrí aj ekumenická Biblia, ktorá sa stala spojujúcim článkom medzi matkou všetkých cirkví a odlúčenými protestantskými dcérami. Ako by to predsa vyzeralo, aby katolíci čítali z inej Biblie ako protestanti!

V minulosti nečítal katolík Bibliu, ktorú čítali protestanti, ani inú knihu, ak na nej nebola uvedená klauzula Imprimatur, čo je biskupské schválenie, že ju môže čítať. Lenže doba sa zmenila. Keď sa lepšie pozrieme na ekumenickú Bibliu, tak sa plne zhoduje s katolíckou Bibliou, ale vôbec nie z Bibliou na Slovensku najhodno-vernejšou a to preklad Biblie od prof. Jozefa Roháčka.

Je smutné, že ekumenizmus zasiahol aj adventistov siedmeho dňa a že niektorí predstavitelia ASD akoby nevideli, do akého spoločenstva sa dostali a kde vedú svoje ovečky. Keď sa pozrieme do ekumenickej Biblie, zistíme, že na jej tvorbe sa podieľala aj cirkev ASD. Pričom v prvom vydaní ekumenickej Biblie – Nový zákon sa v predhovore biskup Baláž vyjadril nasledovne: "Ekumenický preklad môže byť podstatným základom pre zjednotenie kresťanov a všetkých ľudí dobrej vôle." Aj v novom vydaní celej ekumenickej Biblie je v úvode tá istá myšlienka, aby daná Biblia spájala všetkých.

S kým sa chcú niektorí adventisti zjednotiť? S tými, ktorí prekrúcajú Písmo? Biblia predsa jasne hovorí o tých, čo budú meniť niečo z Božích slov, aký trest ich stihne. (pozri Zj 22,19)

V ďalšom sa podrobne pozrieme na Nový zákon a porovnáme rozdiely, ktoré sú medzi Bibliou od prof. Roháčka a ekumenickou Bibliou, ktorú tak vo veľkom a dá sa povedať skoro všade používa prevažná väčšina adventistov siedmeho dňa, ktorí si možno ani neuvedomujú toto veľké nebezpečenstvo, lebo zmeny, ktoré sú zavedené do ekumenickej Biblie, sú zavedené vedome, aby sa zastrela pravda, aby ju čitateľ nespoznal. Nezabudnime, že nepriateľ spasenia sa vždy usiloval zničiť Bibliu a keď sa mu to nepodarilo, tak dosiahol to, že ju sfalšoval a to je to nebezpečenstvo ekumenickej Biblie. Pán Ježiš povedal: "Posväť ich v svojej pravde! Tvoje Slovo je pravda" (Ján 17,17). Preto je veľmi dôležité poznať pravé Božie Slovo, za ktoré naši predchodcovia položili svoje životy a neprijímať niečo, na čo Pán Boh nikdy nevložil svoju pečať ani požehnanie. Preto ďakujme Pánovi, že sa aj pre nás Slovákov postaral o hodnoverný preklad Biblie od prof. Roháčka. Vážme si ho a chráňme si ho.

Teraz sa pozrieme na zmeny, ktoré sú zavedené v ekumenickej Biblii. Vzhľadom na množstvo vedomých a úmyselných chýb zameriame sa zatiaľ len na Nový zákon. 

 

    

(zmeny v rozsahu NOVÉHO ZÁKONA v ekumenickom preklade si môžete pozrieť tu!, pozn. red.)

Je to veľmi smutné a tragické, že dnes mnohí kazatelia používajú tento prekrútený, sfalšovaný ekumenický preklad Biblie. Dokonca je použitý vo všetkých knihách od sestry Whiteovej a používa sa vo všetkých spisoch, ktoré vydáva cirkev ASD. Čo sa týka Starého zákona, tak na ukážku stačí uviesť Izaiáš 8,20, kde namiesto "k zákonu sa obráťte a k svedectvu" je napísané takto: mali náuku a svedectvo.

Je najvyšší čas povstať a chrániť tie vzácne pravdy skutočného nefalšovaného Božieho Slova. Pre všetkých, ktorí prekrúcajú Božie Slovo platí nasledovný verš: "Beda tým, ktorí hovoria zlému dobré a dobrému zlé, ktorí kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu, ktorí kladú horké za sladké a sladké za horké!" (Izaiáš 5,20).

 

Zdroj: www.barankova-nevesta.estranky.sk/file/1/nebezpecenstvo_ekumenickej_biblie.doc

________________________________________________________________________________________________________________________________

POZNÁMKA BIBLIK.SK: EKUMENIZMUS POVAŽUJEME ZA POKUS O LIKVIDÁCIU KATOLÍCKEJ CIRKVI. NAJMENEJ POSLEDNÝCH 6 PÁPEŽOV VRÁTANE JÁNA PAVLA DRUHÉHO NA LIKVIDÁCII KATOLÍCKEJ CIRKVI PRACOVALI VEĽMI TVRDO. NA ÚSTACH MED-V SRDCI JED,  TO BOL JÁN PAVOL II., BENEDIKT XVI., A JE TO AJ TENTO FRANTIŠEK:

 

https://goo.gl/voKKtQ

https://goo.gl/khrbYM

 https://illuminatisymbols.info/pope-benedict-devils-horns/

Súvisiace články / related articles:

 

Súvisiace články / related articles:

L.N. TOLSTOJ O FALOŠNOM UČENÍ STARÉHO ZÁKONA. STARÝ ZÁKON JE UČENÍM ŽIDOVSKEJ SEKTY POMIEŠANÝ S PRAVÝM KRISTOVÝM UČENÍM (+Poznámka Biblik, 5x doplnené)
https://www.biblik.sk/news/l-n-tolstoj-o-falosnou-uceni-stareho-zakona/

GENERÁL PETROV: AKO KOMUNIKOVAŤ S BOHOM? OTÁZKA "ČO JE PRVOTNÉ, VEDOMIE ALEBO HMOTA?" JE V ZÁSADE CHYBNÁ
https://www.biblik.sk/news/general-petrov-ako-komunikovat-s-bohom-otazka-co-je-prvotne-vedomie-alebo-hmota-je-v-zasade-chybna/

SVETOVÉ SLOVENSKÉ VYNÁLEZY
https://mrslovak.com/svetove-slovenske-vynalezy/

KATOLICIZMUS - KRÍZA VIERY / CATHOLICISM - CRISIS OF FAITH (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/katolicizmus-kriza-viery-catholicism-crisis-of-faith/

AKO FUNGUJE KATOLÍCKA CIRKEV / HOW DOES THE CATHOLIC CHURCH WORK? (SK, CZ, ENG
https://www.biblik.sk/news/ako-funguje-katolicka-cirkev-how-does-the-catholic-church-work/

SATANIZMUS V SR, ČR A U NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV KATOLÍCKEJ CIRKVI (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/satanizmus-v-sr-cr-a-u-najvyssich-predstavitelov-katolickej-cirkvi/
 
Bible LAMSA / Biblia LAMSA
https://www.biblik.sk/products/bible-lamsa/

 

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

Ďakujeme za vašu podporu nakupovaním na Biblik.sk a ďakujeme i za akýkoľvek príspevok na náš účet, i za dobr. príspevky za bezplatné sťahovanie Thank you for your support, thank you for shopping at Biblik.sk and thank you  for your donations:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

Ďakujeme, Thank you. Biblik.sk

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!

 

   
  

 

ĎALŠÍ VÁŽNY PRÍPAD POŠKODENIA ZDRAVIA PO TESTOVANÍ (+Poznámka Biblik: AK ĽUDIA BEZHLAVO REŠPEKTOVALI PRÍKAZY NADRIADENÝCH - ČERNOBYĽ - ZAMORILI CELÝ SVET A SPÔSOBILI OBROVSKÚ HAVÁRIU)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dalsi-vazny-pripad-poskodenia-zdravia-po-testovani/