PREKLAD MODLITBY OTČE NÁŠ

12.06.2019 19:30

"Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." Matthew 4:10 (KJV - King James Version / Biblia Kráľa Jakuba)

"Potom mu Ježiš povedal: Choď tam preč satan! Veď je napísané, že iba jedného Boha budeš uctievať, a iba Jemu budeš slúžiť!" Matúš 4:10 (voľný preklad horeuvedených veršov z angličtiny)

"Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť!"  Matúš 4:10  (Roháček)
"Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš." Matouš 4:10 (český kralický preklad)

-     -     -

Ak viete akýkoľvek iný jazyk, pre pochopenie kľúčových veršov je dobre čítať Bibliu aj v tom jazyku. Modlitba Otče Náš je vlastne vyznanie lásky k Jednému Bohu:

 

O modlitbe.

"A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vy prosili. Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, 1 nech sa posvätí tvoje meno! 2 Nech prijde tvoje kráľovstvo! 3 Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi! 4 Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, jako aj my odpúšťame svojim vinníkom, 6 a neuvoď nás v pokušenie, 7 ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň. Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec; ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov." Kázeň na Vrchu, Matúš kap. 5., 6., 7. (Modlitba Otče náš Matúš 6:5-15)

[žlté číslovanie = 7 základných prosieb]

- - -

Voľný preklad:

"Náš Otče, Ktorý SI v Nebesiach..."

- v tej dobe boli bežne nebo/obloha nedosiahnuteľné, myslí sa však podľa mňa duchovné Nebo (ale v Genesis 24:7 - "Hospodin Bôh nebies..." - zrejme v Starom zákone sa myslí obloha)

"Nech sa posvätí Tvoje Meno!"

- aby si to uvedomili všetky bytosti a najmä ten, kto sa modlí, že Boh JE Svätý a DOKONALÝ!

"Nech príde Tvoje Kráľovstvo!"

- aby si bol náš Bože tak milostivý, že sa nám dáš z Tvojej Milosti dosiahnuť, lebo po Tebe všetci túžime.

"Nech sa stane Tvoja Vôľa!"

Len Ty vidíš veci v celku, a nie z čiastky ako my!

"Ako v Nebi tak i na Zemi"

(ako hore, tak aj dolu, ako vo vnútri tak aj vonku!) Aby sme všetci boli jedno, my všetci jedno sme!

Daj nám náš povšedný chlieb na každý deň

- nech sme sýty, naplnení Tebou

a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame VŠETKÝM svojim vinníkom

- nehľaď prosím Ťa na naše prestúpenia, keď smerujeme k Tebe! Veď ani my druhých nepovažujeme za konateľov skutkov, všetko dobré či už aj keď to vidíme ako zlé je od Teba! (pozri a rozumej Izaiáš 45:7)

A veď nás tak, aby sme neupádali do pokušenie / Roháček: neuvoď nás v pokušenie

-   -   -

(dnes na serveri hlavnespravy.sk vyšla správa: https://www.hlavnespravy.sk/papez-schvalil-zmenu-casti-modlitby-otcenas-taliancine-uvazuju-zmene-aj-slovenski-biskupi-aky-postoj-konzervativnych-politikov/1785358 Teda v Roháčkovom preklade je to uvedené správne: Mat. 6:13: "Neuvoď nás v pokušenie..." je myslené ako "Prosím Ťa nedopusť, aby sme sa hádzali do špiny!" Vyvinutie určitého duchovného "svalstva" na nepremietanie o našich svetských túžbach vášňach. Ak im nebudeme venovať pozornosť, čo neznamená ich ignorovať, a neznamená to ani ich uspokojovať, stratia sa sami od seba. Teda ani potláčať ani uspokojovať)

-   -   -

A teraz po anglicky, používame anglický preklad KJV:

"And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. After this manner therefore pray ye:

Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." Sermon on the Mount, Matthew chapter 5., 6., 7. (The Prayer Our Father
Matthew 6:5-15)

-   -   -

Voľný preklad:

Náš Otče, Ktorého Umom je stvorené všetko i Nebesia (viditeľný i neviditeľný svet) Buď pozdravené Tvoje Meno! Vzdávame Ti česť, úctu a slávu! Iba Ty si jej skutočne hoden - lebo iba Ty SI [!] Pán a Boh Svätý a Dokonalý! Tvoje Kráľovstvo JE, a ajhľa už prichádza! Aj tak, len to, čo Ty chceš sa udeje, aj vo viditeľnom aj v neviditeľnom svete. Daj nám Tvoj Chlieb na každý deň a odpusť nám naše dlhy, veď predsa aj my odpúšťame svojim dlžníkom! A veď nás tak, aby sme neupádali keď sme v pokušení, ale vytrhni nás zo (od) zlého! Amen! (doslova "And lead us not into temptation, but deliver us from evil: ... " pozri Matúš 6:13 KJV" - Veď nás, nie v pokušenie ale od zlého preč) Veď nás nie tak, ako to často robíme my podľa rôznych myšlienok a žiadostí našich očí, ale veď nás tak, ako chceš Ty! Ale daj nás, dodaj/pošli nás, vzdiaľ nás preč od zlého skôr, prv než by sme stihli klesnúť, a Ty máš odjakživa takú moc, a máš aj Večné Kráľovstvo Pokoja, do Ktorého chceme prijsť, a nečistí tam nemôžeme! Otče prosíme Ťa príď a Tvojou Mocnou Rukou zachráň nás! Pomôž nám ostríhať čistotu myšlienok aby sme sa viac nehádzali do prúdu mysli! Tak, ako nejdeme s davom, nemusíme ísť ani s prúdom našich myšlienok!

-   -   -

Teda každý poslucháč Biblie by mal mať aspoň jeden svoj preklad, ktorému rozumie iba on (vyskúšajte) a možno to pomôže aj druhým. Určite stojí za to vziať si Bibliu napr. v inom jazyku, alebo kľudne aj v slovenčine a pokúsiť sa duchom pochopiť aspoň kľúčové verše, čo sú VŠETKY Kristove Slová! Možno by bolo dobre si Kristove Slová nejako aspoň podčiarknúť, alebo zvýrazniť a neustále sa k Nim približovať a snažiť sa Ich pochopiť.

"Kto sa nenamáha, aby Pánovo Slovo aj správne pochopil, ten sa previňuje!" Abd-ru-shin

-   -   -

 

SVETOVOVO NAJKVALITNEJŠIE PREKLADY BIBLIE Z HĽADISKA ZACHOVANIA PODOBY ORIGINÁLU:

1.) SVÄTÁ BIBLIA - ROHÁČEK (slovenčina)

2.) HOLY BIBLE - KING JAMES VERSION (angličtina)

3.) Český kralický preklad

- všetky tieto vynikajúce špičkové preklady Biblie nájdete tu:

- v ostatných bežne dostupných prekladov podľa kvaliny zostupne: evanjelický, katolícky, ekumenický - vo všetkých, dokonca aj dnes populárnom tzv. jeruzalemskom chýbajú kľúčové slová, napr. pokánie. Keď sme sa pýtali farárov na chýbajúce slová, vraj v origináli, ktorý mali dostupný oni, sa nenachádzali. (porovnaj napr. tu)

Aj preto sme sa rozhodli na Biblik.sk zatiaľ ponúkať iba Roháčkov preklad, pretože Roháčkov preklad Biblie považujeme z hľadiska blízkosti originálu za najverneší. V podstate preklad Biblie - aj keď je kvalita prekladu dôležitá, je až na druhom mieste. Podstatný je duchovný význam veršov, ak viete nejaký cudzí jazyk, skúste nad kľúčovými veršami prosím meditovať...

-   -   -

"A když bys se chtěl modliti, nebývejž jako pokrytci, kteříž obyčej mají, v školách a na úhlech rynku stojíce, modliti se, aby byli vidíni od lidí. Amen pravím vám, žeť mají odplatu svou. Ale ty když bys se modliti chtěl, vejdi do pokojíka svého, a zavra dveře své, modliž se Otci svému, jenž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně. Modléce se pak, nebuďtež marnomluvní jako pohané; nebo se domnívají, že mnohomluvností svou to způsobí, aby byli uslyšáni. Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prve nežli byste vy ho prosili. A protož vy takto se modlte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen. Nebo budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš. Jestliže pak neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám hříchů vašich." Matouš 6:5-15, český kralický preklad

-   -   -

O Modlitbe Otče Náš aj tu:
a tu:

 

PREKLAD MODLITBY OTČE NÁŠ_verzia pre tlač.docx