MEDITÁCIA

13.09.2017 17:32

Pamätám si obdobie, ako psychiatri silno propagovali, a dodnes niektorí propagujú meditáciu. Je to iba výsledkom ich bezmocnosti uzdraviť pacienta. Človek, ktorý berie psychiatrické lieky, v prvom rade by sa mal zo všetkých síl snažiť týchto liekov zbaviť, podobne ako všetkých závislostí, fajčenia, prejedania sa alebo užívania drog. Vieme, že psychiatrické lieky sú ťažkými drogami, ktoré z dlhodobého hľadiska zhoršujú fyzický aj duševný stav pacienta. Samozrejme, že vyliečiť sa a fungovať bez liekov nebýva ľahké! Ak choroba (akákoľvek) už raz prepukne, je potreba vynaložiť obrovskú energiu na jej uzdravenie! V prípade neuváženého vysadenia psychiatrických liekov hrozí človeku hospitalizácia alebo sa bude musieť k užívaniu liekov vrátiť späť. Väčšina pacientov otupená psychotropnými látkami z liekov nemá šancu pochopiť riziká užívania takejto "liečby". Veď im je dobre, podobne ako človeku, v ktorého tele koluje marihuana alebo pervitín. Psychiatrické lieky pôsobia aj niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov po ich vysadení. Pri užívaní týchto liekov bohužiaľ dochádza k celkovému úpadku charakteru človeka. (podrobnejšie sme sa venovali takzvanej psychiatrickej liečbe v článku ANTIDEPRESÍVA A MODERNÁ PSYCHIATRIA)

Meditácia by mala byť nevyhnutne spojená s láskou a modlitbou. Neodeliteľnou súčasťou tejto duchovnej praxe by mala byť snaha o očistu charakteru skrze lásku k Bohu, odovzdaná modlitba, pôsty a pokánie. Rôznym organizáciám ani katolíckej cirkvi slovo pokánie nevyhovuje vôbec, preto katolíci takmer vo všetkých svojich prekladoch Biblie vynechávajú slovné spojenie "ku pokániu" (pozri Matúš 9:13, Marek 2:17, Lukáš 5:32, vynechané bývajú aj celé verše, viac článok NEBEZPEČENSTVO EKUMENIZMU) Ak študujete Bibliu, je veľmi vhodné odložiť moderné ekumenické aj staré katolícke Biblie a zaobstarať si Roháčkov preklad. (Roháčkov preklad je zároveň jediná kniha na svete, ktorá sa volá Svätá Biblia)

Psychiatrickým pacientom odporúčam každodennú meditáciu nad Svätou Bibliou, ideálne ráno na lačno, skôr ako sa najete a zoberiete lieky!

 

Pán uzdraví posadlého.

"A keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu človek, ktorý sa mu klaňal padnúc na kolená a hovoril: Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačník a hrozne trpí, lebo často padáva do ohňa a často do vody. A priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale ho nemohli uzdraviť. A Ježiš odpovedal a riekol: Ó, pokolenie, neveriace a prevrátené, dokedy budem s vami? Dokedy vás ponesiem? Doveďte mi ho sem! A Ježiš ho pokarhal, a démon hneď vyšiel z neho, a mládenec bol uzdravený od tej hodiny. Vtedy pristúpili učeníci k Ježišovi osobitne a povedali: Prečo sme ho my nemohli vyhnať? A on im povedal: Pre vašu neveru; lebo ameň vám hovorím, keby ste mali vieru jako horčičné zrno, poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam hen! a prejde, a nič vám nebude nemožným. Ale tento druh nevychádza, iba modlitbou [a pôstom]. A keď chodili spolu po Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. A zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A veľmi sa zarmútili." (Matúš 17:14-23)

 

Pokiaľ budú psychiatrickí pacienti a labilní ľudia praktizovať meditáciu východného typu (napr. mantry, transcendentálna meditácia) hrozí zhoršenie ich psychického stavu. Ak by už teda takto meditovali, vhodná je mantra "ÓM" (resp. "AUM") a zatiaľ iba jednoslabičné mantry! (viacslabičné mantry ako napr. táto sú krásne, no môžu byť spojené s oveľa väčším rizikom vytrysknutia charakterových nedostatkov, tzv. vásan aj pre zdravého človeka) Na úvod sa môžete naučiť najmenej 360 krát denne s láskou k Pánu Bohu vyslovovať mantru "ÓM", ak už teda chcete takto meditovať! Vhodnejšie je "ÓM" aspoň 3x360 denne. Čím väčšia bude vaša snaha do každého slova vložiť lásku k Bohu, tým viac lásky vám ostane. Obsah je vždy viac ako forma! Možno že ste počuli, že pri modlitbe je vhodné otočiť sa na východ, pri meditácii zase na sever, ale pamätajte na najdôležitejšie:

Láska pri každej činnosti, aj pri modlitbe alebo opakovaní mantry je oveľa dôležitejšia ako ako správna pozícia, ako počet opakovaní, a je dôležitejšia ako všetko ostatné. Láska je nad všetkými úrovňami. Láska je absolútna hodnota.

Ak vám nejaký majster povedal, že opakovaním mantry je možné dosiahnuť trvalé oslobodenie alebo osvietenie, tak veľmi o tom pochybujem, pretože iba z Milosti Božej je možné Boha dosiahnuť. Ani túžba po Bohu, po Láske a Božej Milosti - už nie je vaša vlastná iniciatíva! Túžba po Bohu je Milosť Božia! Ak u vás táto Túžba nie je, modlite sa za ňu a ak ju máte, chráňte si ju ako oko v hlave! Nesmie byť prekrytá inou túžbou, ani túžbou po žene, túžbou po majetku, ak to dopustíte, ste stratení, možno na chvíľu... a možno aj na tisíc rokov!

Pokiaľ by psychiatrickí pacienti praktizovali koncentráciu, je vhodné si na stenu nakresliť čierny bod a najmenej 3x denne sa naň sústrediť. Pri poctivej praxi je to však značne riskantná činnosť z hľadiska zhoršenia psychického stavu, najmä počas prvých 4 dní intenzívnej praxe a zároveň aj 4 dni po ukončení tejto praxe. Pacient môže pociťovať silný a obvykle nepríjemný pohyb mysle - ako búrka na lodi uprostred oceánu zdá sa byť tento stav, dlhý, nekonečný, vyčerpávajúci, môže byť spojený so strachom zo zbláznenia sa alebo zo smrti, obvykle s dočasným prehĺbením patogénnych rysov osobnosti. Prirovnal by som to k čisteniu studne, zo začiatku môže byť voda špinavá, nejaký čas trvá, kým sa kal (nepoznané zákutia charakteru a mysle) pri týchto technikách usadia, vyčistia.

Koncentrácia na vlastný dych je zo začiatku náročnejšia, ale môžete sa sústrediť priamo na "JA". Generál Suvorov hovorieval: "Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!" Tak potom je vhodné priamo začať sa sústrediť na "JA"! Ak nerozumiete, nevadí. Kvalifikovane tieto veci vysvetľuje Dr. Eduard Tomáš (youtube, ulozto.sk) Určite všetky tu spomínané techniky majú bezpochyby aj obrovské pozitíva, bohužiaľ pod tlakom modernej kresťanskej literatúry je človeku rafinovane podsúvané, že sú od diabla! (Áno, mediálna masáž funguje aj prostredníctvom kresťanskej literatúry, preto sa informačný portál Biblik.sk snaží pre vás túto literatúru verifikovať a triediť.) Na druhej strane zase bezhlavé propagovanie východných techník psychiatrom bez kvalifikovaného vedenia Majstra je ohrozovaním duševného zdravia i života pacienta. Nejeden aj zdravý človek bez vedenia Majstra skončil s pomocou východných techník v liečebnom ústave, iba kôli nejakému maličkému detailu, o ktorom nevedel. (napr. pri praxi ráždajogy je nevyhnutná úplná sexuálna čistota-kto čo i len raz zabudne na takýto detail, má smolu) Pri každom type jogy človek musí dbať v prvom rade na lásku k Bohu a na očistu svojho charakteru od nerestí, predsudkov a závislostí (aj tabak, marihuana a psychiatrické lieky), ináč sú riziká jogovej praxe obrovské, pretože joga je úsilie o splynutie so Svätým Bohom. Svätý Boh=Čistý, bez hriechu a Dobrý. V Jeho Svetle každý hriech, každá neresť môže páliť ako oheň!

Duchovného Majstra máme všetci v sebe! Na kolenách Ho poproste o Jeho vedenie. Nehľadajte iných majstrov. Vaše "JA" vie, čo je pre vás najlepšie. Keď neviete vycítiť, čo máte robiť, poproste Pána Boha, Pána Ježiša Krista-Lásku, svoje "JA". PÁN JEŽIŠ KRISTUS ma nikdy nenechal bez pomoci! V prípade psychickej choroby je meditácia východného typu značne riskantná záležitosť, je vhodnejšie začať meditovať nad Božím Slovom, zvlášť psychický chorí, ale aj zdraví - Meditujte nad slovami Pána Ježiša Krista zo Svätej Biblie! Štyri evanjeliá, zvlášť EVANJELIUM PODĽA SV. JÁNA)  Z celej sily sa snažte prosím vás verše v Svätej Biblii precítiť-premeditovať, uvažujte a namáhajte sa, aby ste ich pochopili, sú od Pána Boha pre vás a o vás, o vašom živote, ako návod na život!

("KTO SA NENAMÁHA, ABY PÁNOVO SLOVO AJ SPRÁVNE POCHOPIL, TEN SA PREVIŇUJE!" Abdruschin)

Problémom u zdravých ľudí, no najmä u psychicky chorých je vôľa. Otupená vysokými frekvenciami z mobilov a wi-fi, psychotropnými látkami v potravinách a v liekoch, nesprávnymi myšlienkovými návykmi a životom v rozpore s BOŽÍM ZÁKONOM (Marek 12:28-34 a Deuteronomium 5:1-21

 

PÁN JEŽIŠ HOVORÍ: "POĎ ZA MNOU!"

Tak vstaňme a rýchlo poďme za Ním!

Odhodlajte sa, stanovte si termín, od kedy na sebe začnete vážne pracovať. Som presvedčený, že v priebehu nasledujúcich pár rokov svet a Zem už nebude vyzerať tak, ako ich dnes poznáme. Hrozí nám obrovská ekologická katastrofa kôli rozprašovaniu chemikálií z lietadiel, je to aktuálne väčšia hrozba ako globálny konflikt. (viac v sekcii OBRÁZKY) Väčšia hrozba ako chemtrails a atómová bomba je však bezbožnosť, následný úpadok morálky a absencia citov. Pýtajú sa ľudia, prečo to Boh dopustí? Namiesto toho, aby Pán Boh prišiel, a opýtal sa niečo nás, Pán Ježiš hovorí: "POĎ ZA MNOU!" . . . . . . . . . . (!)

-   -   -

Stav sveta a bieda jednotlivca je zákonitý následok života človeka v rozpore s Bohom, Láskou a Desatorom.

Človeku, ktorý nechce mať doširoka zatvorené oči je jasné, koľká bije. Bez Pána Boha a Pána Ježiša Krista nemáme šancu obstáť, najbližšie dni bez Neho nemáme šancu prežiť!

ZDRAVÍ I NEMOCNÍ: Rozmýšľajte srdcom a pýtajte sa Pána! Pýtajte sa Pána, aké je vaše povolanie! Všetko to vysvetlil Pán Ježiš Kristus vo svojej Kázni na Vrchu! (KÁZEŇ NA VRCHU, Evanjelium podľa sv. Matúša, kapitoly 5., 6., 7.)

-   -   -

Pán Ježiš  hovorí: "POĎ ZA MNOU!"

 

Povolanie Matúša.

"A keď išiel odtiaľ Ježiš, videl človeka menom Matúša, sedieť na cle a povedal mu: Poď za mnou! A vstal a išiel za ním. A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že hľa, prišli mnohí publikáni a hriešnici a stolovali spolu s Ježišom i s jeho učeníkmi. A keď to videli farizeovia, hovorili jeho učeníkom: Prečo jie váš učiteľ s publikánmi a s hriešnikmi? A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu." (Matúš 9:9-13)