"BUĎ VIDIACI A POČUJÚCI, SILNÝ A VYTRVALÝ."

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/tip-na-film1/
my v každom človekovi vidíme brata a chceme žiť v pokoji

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/prejav-andreja-hlinku/

 

"Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život." Ján 6:63

"Duch jest, jenž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch a život jsou." Jan 6:63 (český kralický preklad)

"It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life." John 6:63

__________________________________

"Na určitej úrovni sú všetci ľudia aj celý vesmír jedno. Kto sa trápi a nehľadá z toho cestu von, škodí celku a môže byť potrestaný."

"Who suffers without seeking the way out, he makes pain to the whole mankind, because at some level we are all one. Making pain yourself means making pain to all people and that's a debt and a bad karma."

-         -

"Vlastniť veľa peňazí stojí za hovno, ale ťažko to vysvetlíte bezdomovcovi, čo nemá na guláš." cit. miliardára

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/inelia-benz-the-mystics-fractured-mind-and-identity/

"Vlastniť veľa peňazí stojí za hovno, ale ťažko to vysvetlíte bezdomovcovi, čo nemá na guláš." citát miliardára
-         -

"OBČANIA MAJÚ PRÁVO POSTAVIŤ SA NA ODPOR PROTI KAŽDÉMU, KTO BY ODSTRAŇOVAL DEMOKRATICKÝ PORIADOK ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD UVEDENÝCH V TEJTO ÚSTAVE, AK ČINNOSŤ ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV A ÚČINNÉ POUŽITIE ZÁKONNÝCH PROSTRIEDKOV SÚ ZNEMOŽNENÉ." ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, článok 32

"CITIZENS HAVE THE RIGHT TO DEFY AND UPRISE AGAINST ANYONE, WHO WILL TRY TO REMOVE THE DEMOCRATIC ORDER OF THE FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS, WHICH ARE DESCRIBED IN THIS CONSTITUTION, IF THE ACTIVITIES OF THE CONSTITUTIONAL AUTHORITIES AND THE EFFECTIVE USE OF LEGAL FORMS ARE IMPOSSIBLE." CONSTITUTION OF THE SLOVAK REPUBLIC, CLAUSE 32

-       -

"Do not swear, nor threaten and no trolling.. and you'll be well doing."

www.infovojna.sk

-     -

"Je lepšie plniť vlastnú povinnosť, hoci aj bez odmeny, než povinnosť druhého, hoci aj dobre platenú. Je lepšie zomrieť na svojej vlastnej ceste, cesty druhých sú plné nebezpečenstva." Bhagavadgíta 3:35

-     -

"Katolicizmus v podstate oslovoval rovnako ako ostatné náboženstvá iba "vnútorného človeka", učil osobnému zdokonaľovaniu. Časy sa však zmenili, objavili sa materiálne prostriedky." Daniil Andrejev - Růže Světa (poznámka Biblik: ide o to, že vlastne náboženstvo je stále rovnaké aj vo svete zameranom na zarábanie peňazí, malo by sa nejako prispôsobiť požiadavkám doby a nie stále to isté - "modlite sa a budete spasení" keď ľudia raz žijú na Zemi, chcú sa mať dobre aj na Zemi a ak im v tom náboženstvo nijak nepomáha, alebo človek o žiadny raj po smrti nestojí, tak sa nemôžeme čudovať ateizmu. Náboženstvo by sa malo tiež snažiť premeniť Zem na raj a nie stále sa len orientovať na smrť a život po smrti, lebo život je tu a teraz. A náboženstvá to vôbec nevidia, podľa nich má Zem v moci satan, nikto s tým nič nerobí, lebo vraj sa s tým nič nedá robiť a jediná nádej je ísť do neba! Väčšine ľudí je však prednejší vzťah s konkrétnym milovaným človekom ako vzťah s nejakým Bohom, je im bližšie BMW ako anjelské krídla a pohodlný život milionára žijúceho v blahobyte je na jednej strane tiež nebo - teda čo môže náboženstvo ponúknuť materialistovi? Lebo materializmus resp. kapitalizmus ponúka istú môžnosť zbohatnúť aj chudobným, ale náboženstvo pre materialistu neponúka nič a to je chyba!)

-  -  -

"S milosrdným svätým sa dokazuješ milosrdným svätým; s bezúhonným človekom sa dokazuješ bezúhonným; s čistým sa dokazuješ čistým a s premršteným sa dokazuješ prevráteným." Žalm 18:26-27

"With the merciful thou wilt shew thyself merciful; with an upright man thou wilt shew thyself upright; With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself froward." Psalms 18:25-26
-  -  -

Či snáď nie je Slnko oltárom Najvyššieho Boha? Kto si myslí, že klaňať sa Slnku je hriech? / Isn't the Sun the altair of almighty God? Who thinks there's a sin to bow to the Sun?

-  -  -

"Riešenie iba mysľou je organizovaný spôsob ako neprísť k žiadnemu záveru."

"Only intelectual solutions are an organized manners how to make no disclosures." Sri Chinmoy (we think this man who we really dont't like thinks that a matter and even a good idea without spirit is death / myslíme si, že tento muž (ktorého veľmi nemáme radi) pochopil, že hmota bez ducha je mŕtva, rovnako aj suché intelektuálne úvahy a navrhovanie riešení bez lásky sú tiež mŕtve)

-  -  -

"Slovensko je od 89-ho experimentálnym územím." SK1

https://www.hlavnespravy.sk/draxler-vymiename-jednu-garnituru-ktora-kopu-veci-robila-zle-za-inu-ktora-chce-robit-uplne-absurdne/2076291

"Slovakia is since 1989 an experimental area."

Discussion at hlavnespravy.sk, somebody is commenting the leaders of the new Slovak goverment

-  -  -

"Lebo doteraz ste ešte neprišli k odpočinutiu a k dedičstvu, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Bôh." Deuteronomium 12:9

"For ye are not as yet come to the rest and to the inheritance, which the LORD your God giveth you." Deuteronomy 12:9

-  -  -

"Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé." Rimanom 12:21

"Be not overcome of evil, but overcome evil with good." Romans 12:21

-  -  -

"Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu." Matúš 9:13

(pokánie/gr. metanoia=zmena, obvykle postupná zmena z človeka tela na človeka ducha, pokánie neznamená chodiť na spoveď a rátať svoje hriechy, ale postupne každodenne systematicky na sebe pracovať a meniť sa tak, aby sa hriech viac nikdy neopakoval)

"But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance." Mat 9:13 (repetance means change, inner change from a man of flesh to a man of spirit, usually it takes years of systematic work on ourselves, but at first we must have Love and Unity with God as our primary Goal, if we have It, we shall know how to work on ourselves and how to do repetance)

-  -  -

"Každá dobrá, čistá a užitočná myšlienka je skutočnou silou, ktorú môžeme použiť v každodennom živote."  / Every single good, pure and useful idea is that real power, what we can use in our daily life." Sri Chinmoy

-  -  -

"ŽIVOTNÚ ENERGIU SI ČLOVEK PREPOŽIČIAVA OD BOHA."

"THE LIFE's ENERGY OF A MAN IS BORROWED FROM GOD."

Boh očakáva svoje naspäť aj s úrokom / God waits what's His back with usury.

(pozri a rozumej Matúš 25:27 / please check and understand Matthew 25:27)

-  -  -

Podstatné pri nežiadúcich myšlienkach je:

"NEPŘEMÍTAT O NICH." Dr. Eduard Tomáš

:What to do with unwanted thinking
"DO NOT TAKE CARE ABOUT THEM."

(don't pay attention to unwanted images of your mind, take up a stance as an indifferent observer)

-  -  -

"Valiaci sa kameň neobrastie machom." "A rolling stone gathers no moss." Movie One flew over the cuckoo's nest / film Prelet nad kukučím hniezdom

-  -  -

"You can take any aspect of human life and it doesn't matter what you look at, you can clearly see that the process of destruction is on the way" Documentary  RT about Vissarion https://www.youtube.com/watch?v=DF_0y4HRbzU

"Môžete sa pozrieť na akúkoľvek oblasť ľudského života a nezáleží na tom, ktorú si vezmete, všade môžete jasne vidieť, že proces deštrukcie je v plnom prúde."

-  -  -

"What's your favourite thing to do during the day?

- To be helpful to others."

"Čo najradšej robíš počas dňa? v tejto komunite

- Najradšej som užitočný pre ostatných."

"A woman behaving as a leader and taking man's responsibilities leads to disharmony. If she rejects these rules, she puts her health at risk. The Harmony will punish her with a woman disease." Tanya Denisova

https://www.youtube.com/watch?v=W2Cv5hZfOmk

"Žena ktorá sa správa ako vodca a preberá mužské úlohy smeruje k disharmónii. Ak tieto pravidlá odmieta, ohrozuje tým svoje vlastné zdravie. Harmónia ju potrestá v podobe ženskej choroby." Táňa Denisovová, Krásny dokument youtube (link hore)

-  -  -

"Nikdy nevysvetľujte. Priatelia to nepotrebujú a nepriatelia vám aj tak neuveria." Leonardo DaVinci(zvlášť na Polícii)   "Never explain yourself. (especially to the Police) Your friends don’t need it and your enemies wont’ believe it." Leonardo DaVinci